Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie pełnomocnictwa Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2016 r., w związku z art. 11, art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118, 1138, 1146; z 2015r. poz. 1255, 1333, 1339,1777), ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na uruchomieniu od 1.04.2016r. i prowadzeniu od 18.04.2016r. do 31.03.2019r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2016 – 2019 wynosi łącznie 123 260,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym :

- w roku 2016 – 45 500,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) – w tym 22 300 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych 00/100) tytułem wydatków na wyposażenie mieszkania,

- w roku 2017 – 34 560,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100),

- w roku 2018 – 34 560,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100),

- w roku 2019 – 8 640,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100),

 

i może ulec zwiększeniu bez zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania w przypadku:

 

1. dokonania przez Zleceniodawcę waloryzacji, o której mowa poniżej,

2. otrzymania dodatkowych środków finansowych ze źródeł innych niż budżet Gminy Miejskiej Kraków na realizację lub poprawę jakości realizowanych zadań.

 

Wartość dotacji na realizację zadania może być każdego roku waloryzowana o nie więcej niż prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na dany rok. Zwiększenie dotacji w danym roku wymaga uprzedniej akceptacji kalkulacji kosztów zadania publicznego przez Realizatora zadania.

 

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118, 1138, 1146; z 2015r. poz. 1255, 1333, 1339, 1777)

 

Termin i miejsce składania ofert:

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu informatycznego NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, oferty należy składać przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

Po wypełnieniu ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć do dnia 18.03.2016 r. do godz. 8:00 na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Józefińskiej 14, pok. 004.

 

Oferenci, którzy nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z punktu Obsługi NGO – NAWIKUS w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Referat Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pokój nr 3, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.30. W godzinach pracy Urzędu możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert.

 

Zasady przyznawania dotacji:

1. Do złożenia oferty w konkursie, uprawnione są posiadające status organizacji pożytku publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118, 1138, 1146; z 2015r. poz. 1255, 1339, 1777), których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza ofert zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25), zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 10 warunków konkursu oraz złożenie go w terminie i sposób określony w ogłoszeniu i pkt. 12 warunków konkursu.

3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

5. Oferent w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Miasta może otrzymać tylko jedną dotację na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

6. Sposób wyboru oferenta i sposób ogłoszenia o wyborze został określony w pkt. 13 warunków konkursu.

7. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

9. Szczegółowe zasady realizacji zadania i przyznawania dotacji, ograniczenia co do wydatkowania kwoty dotacji oraz obowiązki sprawozdawcze zostały określone w pkt. 11 warunków konkursu.

10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ul. Stachowicza 18 w celu uzgodnienia warunków umowy. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją Oferenta z przyznanej dotacji.

12. Zleceniodawca zawrze umowę z wybranym Oferentem z mocą obowiązywania od 1.04.2016r.

 

Kryteria wyboru oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Komisję konkursową według następujących kryteriów:

1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym stosunku kosztów merytorycznych do kosztów ogółem oraz wysokości kosztów obsługi zadania,

3) ocena proponowanej jakości realizacji zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie (ocena opisu realizacji zadania – program pracy, spójność koncepcji realizacji zadania, kwalifikacji osób, liczby etatów zaangażowanych do realizacji zadania),

4) ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego w tym: świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji do realizacji zadania publicznego (w przeliczeniu na etat) – w tym proponowane zasoby kadrowe oraz proponowane zasoby rzeczowe,

5) ocena realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych pod względem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, w tym ocena doświadczenia w prowadzeniu placówek tego samego typu.

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktacji opisano w Karcie Indywidualnej Oceny Oferty (załącznik Nr 2 do Warunków otwartego konkursu ofert)

 

Zleceniobiorcą zadania zostanie Podmiot, którego oferta będzie oceniona najwyżej pod względem merytorycznym przez Komisję konkursową, pod warunkiem, że w wyniku oceny merytorycznej liczba uzyskanych przez oferenta punktów będzie nie niższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

 

Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się 18.03.2016 r. o godz. 8:30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

 

Wybór Podmiotu realizującego zadanie nastąpi do 22.03.2016r.

 

Informacja o zrealizowanych w poprzednich latach zadaniach tego samego rodzaju:

 

Mieszkanie Chronione, os. Kolorowe 12/61 – kwota dotacji w roku 2014: 14 400,00 zł, kwota dotacji w roku 2015 – 14 400,00 zł.

Mieszkanie Chronione, ul. Zygmunta Augusta 3/3 – kwota dotacji w roku 2014: 39 480,00 zł, kwota dotacji w roku 2015 – 39 480,00 zł

 

Pozostałe informacje dotyczące konkursu określone zostały w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Informacje te obejmują m.in.:

 

1) szczegółowe zasady przyznawania dotacji,

2) szczegółowe warunki realizacji zadania- zakres rzeczowy

3) kryteria formalne oraz tryb i kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert, wraz z punktacją dla poszczególnych kryteriów.

 

Warunki otwartego konkursu ofert stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora MOPS w Krakowie można również odbierać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14, pok. 206

 

Zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w konkursie do konsultacji zawartości oferty. Konsultacje nie będą dotyczyły merytorycznej zawartości oferty, w szczególności tych określonych w niej informacji, które będą podlegały ocenie w konkursie.

Informacji i wyjaśnień udziela pracownik Ośrodka: Barbara Susuł, tel. 12 616 54 44.

 

Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w zakresie warunków otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie a także na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych http://ngo.krakow.pl/.

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2016 DYREKTORA MOPS w sprawie otwartego konkursu ofert

Formularz zgłoszeniowy dla członków Komisji konkursowej

Karta oceny merytorycznej

ZARZĄDZENIE 43/2016 DYREKTORA MOPS w sprawie powołania Komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE 45/2016 DYREKTORA MOPS w sprawie unieważnienia konkursu