BIP MJO - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
DYREKTOR CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH „PARKOWA”
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WYCHOWAWCY


1. Wymagania formalne

- spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (tj: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z poz.. zm.)

- spełnienie wymogów określonych w art 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj: Dz. U. z 2015r. poz. 332 z poz. zm.)

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki

o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną,

pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami

podyplomowymi w zakresie pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.

 
2. Wymagania dodatkowe

- bardzo duża odporność na stres,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność bycia liderem,

- doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą,

- wiedza z zakresu zaburzeń zachowania i emocji występujących u młodych osób,

prawo jazdy kat B.

 

Dodatkowe atuty:

- umiejętność gry na gitarze klasycznej,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

3. Zakres obowiązków

zapewnienie bezpieczeństwa, opieki, wychowania wychowankom oraz organizacja ich czasu

wolnego

 

4. Warunki pracy i płacy:

- umowa na zastępstwo 1 etat (40 godzin)

- praca w równoważnym systemie czasu pracy ,

- wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca

2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz.

1786 z poz. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych

zatrudnionych w CPOW „Parkowa”

- miejsce pracy: placówki tupu specjalistyczno-terapeutycznego, dla których Centrum

zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

do 28.02.2016 r. w sekretariacie CPOW „Parkowa”, ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków, lub

pocztą elektroniczną na adres: parkowa12@tlen.pl

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

/www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Centrum.

 
7. Ilość etatów
dwa

Dyrektor Jarosław Chodorowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” ()