BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK Działu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

 

1. Wymagania formalne

a. wymagania o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr.142, poz.1593 z późn. zmianami).z wyłączeniem art. 3 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy.

b. minimum 5 letni staż pracy,

 


2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Działu DN,

b. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Działu DN,

c. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

d. znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną

e. znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

f. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

g. ukończona specjalizacja z organizacji pomocy społecznej.

 3. Zakres obowiązków

a. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową pracą Działu Domów Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym MOPS w Krakowie,

b. Kontrolowanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo – księgowych dotyczących zakresu działania Działu,

c. Kontrolowanie i podpisywanie w imieniu Prezydenta decyzji administracyjnych wydawanych w związku z zakresem działania Działu.

d. Wyznaczanie zadań bieżących i okresowych dla pracowników Działu,

e. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników Działu dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż oraz przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,

f. Sprawowanie w imieniu Dyrektora nadzoru nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia w zakresie w jakim MOPS jest uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów i statutów,

g. Konsultowanie oraz opiniowanie planów finansowych i wniosków w sprawie zmian budżetowych nadzorowanych przez Dział lub współpracujących z Działem jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej Miasta Krakowa,

h. Współpraca z kierownikami innych wewnętrznych komórek organizacyjnych w zakresie objętym działaniem Działu,

i. Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.500 – 3.475 zł. brutto

c. Inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

g. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 26 lutego 2016 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – KIEROWNIK DN”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej


p.o.Dyrektor

mgr Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Kierownik Działu Domów Pomocy i Ośrodków Wsparcia)