BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4
DYREKTOR Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
główny ksiegowy


1. Wymagania formalne

zgodnie z art. 54  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z  późniejszymi zmianami) głównym księgowym może zostać osoba, która

a)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

b)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

c)  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

d)  spełnia jeden z poniższych warunków:

*  posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i trzy-letnią praktykę w księgowości

* posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i przynajmniej 6-letnią praktykę w księgowości.


2. Wymagania dodatkowe

a)  znajomość rachunkowości budżetowej;

b) znajomość ustawy o finansach publicznych;

c)  znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;

d) znajomość ustaw o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych;

e) doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych;

 f) znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych i umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej, oraz umiejętność pracy w pakiecie Microsoft Office (Word i Excel),

g) znajomość Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO) -  Gminy Miejskiej Kraków,

h) umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb.


3. Warunki pracy i płacy:

- rodzaj umowy: umowa na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony;

- miejsce pracy: Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. A. E. Fieldorfa  „Nila” (31-054 Kraków;
ul Podbrzezie 10);

-wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014, poz.1786) oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w ZSM nr 4 w Krakowie (dodatek funkcyjny,  dodatek za wysługę lat i premia regulaminowa)


4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV;

- kwestionariusz osobowy;

- dokument potwierdzający kwalifikacje i staż zawodowy;

- oświadczenie o niekaralności w sprawie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 168,
z późn. zm.);

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i stwierdzenie, że nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne. (informacje z Krajowego Rejestru Karnego).

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182, z późn. zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;


5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.03.2016 r. (poniedziałek) w sekretariacie  ZSM nr 4
w Krakowie, ul Podbrzezie 10 w godzinach 9:00-14:00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie i analiza wszystkich złożonych dokumentów zostanie przeprowadzona: 15 marca 2016 r.
o godzinie 11:00
, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się  16 marca 2016 r. (środa) od godziny 9:006. Ilość etatów
jeden

Dyrektor: Anna Łabno

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 ()