Dokument archiwalny


REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 5 lutego 2016 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 11 marca 2016 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1873/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2017 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 28 lipca 2017 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 października 2017 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 października do 14 listopada 2017 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 października 2017 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 28 listopada 2017 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3560/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2017 r.
 10. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 44/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2018 r.
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 45/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2018 r.
 12. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 stycznia 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr XCIII/2447/18.
 13. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 lutego 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XCIV/2466/18 w sprawie uchwalenia planu.
 14. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2018 r., poz. 1325.


powrótPowrót do strony głównej planu