REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 5 lutego 2016 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 11 marca 2016 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1873/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2017 r.
  4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 28 lipca 2017 r.
  5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 października 2017 r.
  6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 października do 14 listopada 2017 r.
  7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 października 2017 r.
  8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 28 listopada 2017 r.


powrótPowrót do strony głównej planu