BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES

Referat Pośrednictwa Pracy

/miejsce wykonywania pracy/

pośrednik pracy-stażysta / pośrednik pracy - 3 etaty

/nazwa stanowisk/a pracy/

 

 

 

O wyżej wymienione stanowiska może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


1. Wymagania niezbędne (formalne)


 

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w Instytucjach Rynku Pracy realizujących zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nabyte w trakcie: wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, lub 6-miesięcznego stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących pośrednictwa pracy,
 2. znajomość przepisów Kodeksu Pracy,
 3. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 4. swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
 5. biegła obsługa komputera,
 6. komunikatywność,
 7. predyspozycje do pracy związanej z obsługą klienta,
 8. łatwość nawiązywania kontaktów,
 9. doświadczenie w pracy z klientem,
 10. umiejętność pracy w zespole,
 11. samodzielność i odpowiedzialność,
 12. odporność na stres.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bezpośrednia obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie pośrednictwa pracy,
 2. obsługa komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy,
 3. realizacja zadań ustawowych powiatowego urzędu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące realizacji usług rynku pracy,
 4. promocja usług urzędu,
 5. przygotowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie przydzielonych kompetencji,
 6. sporządzanie sprawozdawczości bieżącej,
 7. współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku,
4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników, pok. 220) lub ze strony internetowej Urzędu lub Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Proponowane wynagrodzenie :


Według kategorii VII, wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1850-2100 zł

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko:

pośrednik pracy-stażysta / pośrednik pracy - 3 etaty w terminie od dnia 04.02.2016 r. do dnia 15.02.2016r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po określonym terminie jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

 

 

 DYREKTOR

 

mgr Marek Cebuak


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy

Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES

Referat Pośrednictwa Pracy

 

………………………………………………………………..

pośrednik pracy/ pośrednik pracy-stażysta , - 3 etaty

…………………………………………………………………

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 17 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 12 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 01.03.2016r. od godz.9.00 pok. nr 237 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

 

 


 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie ( pośrednik pracy-stażysta/pośrednik pracy - 3 etaty)