BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe, preferowana administracja, prawo lub ekonomia.

 2. Wymagania dodatkowe

a. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretowania oraz praktycznego wykorzystania w wykonywanych zadaniach,

b. Znajomość przepisów prawa z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów regulujących ustrój, kompetencje, finanse publiczne oraz postępowanie administracyjne. Dodatkowo podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednich aktów wykonawczych.

c. Znajomość zagadnień związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zasad zamieszczania ogłoszeń przewidzianych ustawą pzp, w tym umiejętność opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.

d. Znajomość programów pakietu MS Office.

e. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.

 3. Zakres obowiązków

a. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych oraz udział w pracach komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

b. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,

c. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

d. Sprawdzanie dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert wykonawców pod względem formalno-prawnym i spełniania przez wykonawców wymaganych warunków,

e. Wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowaniem i podpisywaniem umów,

f. Publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Prowadzenie Rejestru Zamówień,

g. Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. Wynagrodzenie zasadnicze:w przedziale 2.200-2.500 brutto

c. Inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 12 lutego 2016 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – PODINSPEKTOR SZ”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 7. Ilość etatów
    1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

 

 

p.o.Dyrektor

mgr Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych