BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/5/16

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent, starszy referent ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie 1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2) Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne,

3) Minimum trzyletnie doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń i pochodnych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) umiejętność pracy w programach:

 • Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Płace,

 • Program bankowości elektronicznej,

2) znajomość PŁATNIKA

3) znajomość Internetu, MS WORD, MS EXCE,

4) znajomość karty nauczyciela, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego oraz ustawy o podatku od osób fizycznych

5) umiejętność logicznego myślenia, analizy, przewidywania, rozwiązywania problemów i współpracy,

6) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy i wykształcenia z przedziału 2300 do 2500 + 20% premii regulaminowej + dodatek za wieloletnia pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki w Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Opracowywanie i przygotowywanie list płac z umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło dla pracowników zatrudnionych w obsługiwanych placówkach na podstawie dokumentów dostarczonych do ZEO,

2) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dla poszczególnych ubezpieczonych.

3) Sporządzanie przelewów poborów na konta pracownicze, przelewów potrąceń dla poszczególnych kontrahentów oraz przygotowanie specyfikacji do wypłat gotówkowych w kasie.

4) Sporządzanie comiesięcznej deklaracji ZUS DRA (wysyłka drogą elektroniczną)

i przekazywanie należnych składek z tego tytułu do ZUS.

5) Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie przelewów do US.

6) Sporządzanie zestawień dla księgowości i planowania.

7) Wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagradzania i zatrudnienia na wniosek pracownika.

8) Sporzadzanie druków RP7 dla pracowników zatrudnionych i byłych pracowników.

9) Sporządzanie i wydawanie pracownikom PIT11 lub Pit40 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10) Sporządzanie rocznej deklaracje PIT-4 oraz IWA.

11) Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych.

12) Sporządzanie i wydawanie druków RMUA dla pracowników zgodnie z wytycznymi.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 8 lutego 2016 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 Lista Kandydatów

 

Dyrektor ZEO w Krakowie

 

Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent, starszy referent ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie.