BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali

 

 


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

b) Wykształcenie wyższe architektoniczne lub w zakresie budownictwa lądowego.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.

b) Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane.

d) Znajomość przepisów ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.

e) Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

f) Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

g) Znajomość przepisów kodeksu cywilnego.

h) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

i) Znajomość programów pakietu MS Office oraz programów do projektowania (np. AutoCad).

j) Mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres obowiązków

a) Odbiór dokumentacji inwentaryzacyjnych od wykonawców oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z właściwymi przepisami oraz umowami na wykonanie inwentaryzacji.

b) Przesyłanie odebranej dokumentacji wspólnotom mieszkaniowym i administratorom budynków celem ich weryfikacji, a po jej uzyskaniu innym właściwym komórkom organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych oraz Urzędu Miasta Krakowa.

c) Dokonywanie korekt dokumentacji inwentaryzacyjnych, w szczególności poprzez przeprowadzanie wizji i pomiarów kontrolnych w budynkach oraz nanoszenie wyników weryfikacji na dokumentacje.

d) Występowanie do właściwego organu architektonicznego z wnioskiem o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

e) Dokonywanie inwentaryzacji lokali i budynków w zakresie niezbędnym do prawidłowego administrowania nieruchomością.

 

 4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: od 2 300 zł. do 3 000 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 05.02.2016 r. z dopiskiem na kopercie TG-5/16

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat


Dyrektor Katarzyna Zapał

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 5/16