BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR ds. polityki informacyjnej.


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe

c. udokumentowany staż pracy – minimum 2 lata

d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 


2. Wymagania dodatkowe

a. specjalizacja w zakresie public relations lub marketingu społecznego;

b. doświadczenie na stanowisku rzecznika prasowego lub podobnym, bądź w pracy związanej z public relations lub dziennikarstwem;

c. znajomość następujących aktów prawnych:

a) ustawa o pomocy społecznej,

b) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego,

d) ustawa o pracownikach samorządowych,

e) ustawa o samorządzie gminnym,

f) ustawa o samorządzie powiatowym,

g) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

h) ustawa – Prawo prasowe.

d. otwartość na otoczenie i media;

e. elokwencja, umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji;

f. umiejętność redagowania pism i komunikatów;

g. pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność.

 


3. Zakres obowiązków

a. bieżący monitoring informacji przekazywanych przez media z zakresu polityki społecznej i działań samorządu oraz przedstawianie Dyrektorowi propozycji wystąpień, oświadczeń i polemik;

b. stała współpraca z prasą, radiem i telewizją o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim poprzez przygotowywanie i przekazywanie wymaganych informacji dotyczących realizacji zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków;

c. zbieranie, opracowywanie i przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania MOPS do wykorzystania przez pracowników MOPS w związku z realizowanymi zadaniami, w celu poprawy ich jakości i efektywności;

d. stała współpraca z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Krakowa;

e. prowadzenie polityki informacyjnej MOPS, w szczególności:

a) opracowywanie programów prezentacji działalności MOPS w obszarze wielostronnej komunikacji, służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku MOPS oraz zadań realizowanych przez MOPS i współpracujące podmioty;

b) opracowywanie i przedkładanie programów skierowanych do pracowników MOPS i podmiotów współpracujących w realizacji zadań, służących motywowaniu, integrowaniu oraz większemu identyfikowaniu się z zadaniami realizowanymi na rzecz mieszkańców Krakowa;

c) koordynacja prezentacji MOPS na stronie www oraz w BIP;

f. monitorowanie aktywności ośrodków pomocy społecznej dużych miast i przedstawianie propozycji aplikacyjnych w MOPS Kraków;

g. inne zadania zlecone przez kierownika Sekcji.

 


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.000 – 3.250 zł. brutto

c. Inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 5 lutego 2016 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór –INSPEKTOR SR”.

 


7. Ilość etatów
1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dyrektor


p.o. Dyrektor MOPS

mgr Witold Kramarz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Inspektor ds. polityki informacyjnej 2016-02-05)