BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTOR w Dziale Obsługi Gospodarczej  MOPS w Krakowie


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa (budownictwo ogólne, technologia i organizacja budownictwa, konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz pokrewne kierunki związane z budownictwem ogólnym z wyłączeniem specjalności drogowych, kolejowych, mostów i budowli podziemnych)

c. posiadanie udokumentowanego minimum 3 letniego stażu pracy, na stanowisku zgodnym z wykształceniem lub przy projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi, prowadzeniu robót budowlanych, organizowaniu, nadzorowaniu i/lub rozliczaniu robót budowlanych, kosztorysowaniu robót budowlanych.

d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym

 2. Wymagania dodatkowe

a. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej,

b. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej,

c. Znajomość programu do kosztorysowania i umiejętność sporządzania kosztorysów,

d. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków bezzwrotnych (np. funduszy unijnych, mechanizmu szwajcarskiego lub norweskiego).

 3. Zakres obowiązków

a. Kontrola stanu technicznego budynków i analiza potrzeb remontowo-adaptacyjnych na podstawie protokołów z kontroli technicznych, zgłoszeń użytkowników, wizji lokalnych, potrzeb lokalowych MOPS w związku z realizowanymi zadaniami oraz zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi,

b. Ustalanie listy rankingowej potrzeb remontowo-adaptacyjnych oraz harmonogramów robót budowlanych w oparciu o ww. listę oraz z uwzględnieniem środków jakimi dysponuje MOPS, prowadzenie baz danych niezbędnych do ustalenia potrzeb remontowo-adaptacyjnych,

c. Informowanie o istotnych terminach robót budowlanych i współpraca z użytkownikami obiektów i innymi zainteresowanymi współdziałającymi przy realizacji robót, w szczególności w zakresie ustalenia terminów realizacji i zakresów rzeczowych i ilościowych zamówień oraz szczególnych warunków realizacji zamówień i konieczności podjęcia dodatkowych działań niezbędnych dla realizacji robót budowlanych i ograniczania utrudnień dla użytkownika w związku z prowadzonymi robotami,

d. Pozyskiwanie, w miarę dostępności, dokumentacji obiektów budowlanych z zasobów archiwalnych zarządców, administratorów, jednostek UMK, archiwum państwowego i innych podmiotów, które mogą mieć dostęp do tego typu dokumentacji dotyczącej obiektów, które posiada lub zainteresowany jest MOPS,

e. Przygotowanie wniosków inwestycyjnych oraz harmonogramów zadań inwestycyjnych MOPS,

f. Opracowanie zapotrzebowania do projektu planu finansowego na realizację niezbędnych robót budowlanych,

g. Przygotowanie wytycznych do zamówień publicznych, kontrola realizacji, zgodności z umową i rozliczenie zamówień dotyczących m.in.:

1) pracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich wymaganych, przed wszczęciem robót budowlanych, pozwoleń i uzgodnień,

2) sprawdzenia dokumentacji projektowej,

3) opracowania ekspertyz niezbędnych do ustalenia zakresu robót budowlanych,

4) nadzoru autorskiego,

5) nadzoru inwestorskiego,

6) robót budowlanych,

7) opracowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń na użytkowanie lokal/budynku,

8) przeglądów technicznych budynków,

9) usuwania awarii, nieprawidłowości i usterek w budynkach i lokalach, w tym odśnieżanie oraz czyszczenie rynien,

10) niezbędnych zamówień uzupełniających i dodatkowych,

h. Udział w komisjach w zamówieniach publicznych, kontrola zgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

i. Przygotowanie wystąpień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oraz uzyskanie zgód i pozwoleń niezbędnych do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, rozpoczęcia użytkowania obiektu (lokalu/budynku),

j. Zgłaszanie nieprawidłowości zarządcom/administratorom nieruchomości, udział w wizjach lokalnych dotyczących tych nieprawidłowości, kontrola realizacji uzgodnień w zakresie usunięcia nieprawidłowości w budynkach i lokalach,

k. Nadzór , monitoring i rozliczenie zadań inwestycyjnych MOPS i pozostałych zleconych robót budowlanych (remontów, bieżących konserwacji, napraw, usuwania awarii), w tym realizacja inwestycji zgodnie z jej harmonogramem, nadzór nad poprawnością realizacji zadania, udział w odbiorach przedmiotu zamówienia, kontrola realizacji zamówień, sprawdzenie zgodności realizacji zamówienia z postanowieniami umowy, naliczanie kar i egzekwowanie, przygotowanie wymaganych i niezbędnych wniosków o zmiany w zadaniu inwestycyjnym, sprawozdań z realizacji zadań, protokołów konieczności dla robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających, wyjaśnień, notatek i protokołów z wizji lokalnych, narad, spotkań, ustaleń i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego oraz pozostałych robót budowlanych,

l. Opiniowanie wniosków wykonawców dotyczących realizowanych zamówień, przygotowanie projektów odpowiedzi (w tym referencji), aneksów,

m. Sprawdzenie otrzymanej dokumentacji projektowej, ekspertyz, protokołów z przeglądów technicznych,

n. Wnioskowanie o rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

o. Prowadzenie książek obiektów budowlanych,

p. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach budowlanych użytkowanych przez MOPS oraz w ich otoczeniu, w szczególności w budynkach przekazanych w trwały zarząd,

q. Analiza możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację robót budowlanych, w tym adaptację nieruchomości oraz pozostałe zadania inwestycyjne, w tym przygotowanie niezbędnych materiałów i dokumentów o aplikowanie o dofinansowanie, a także realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie zgodnie z harmonogramem projektu, zawartymi umowami i wytycznymi dotyczącymi zasad realizacji projektu,

r. Przygotowanie listy rankingowej zadań i zakupów inwestycyjnych jednostek systemu pomocy społecznej, w tym ustalenie istotności i pilności poszczególnych zadań,

s. Kontrola rozliczanych wydatków pod względem zgodności z udzielnym zamówieniem, zawartą umową oraz aktualnym planem finansowym (kontrola pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych),

t. Prowadzenie i odpowiednie składowanie dokumentacji,

u. Przygotowywanie wymaganych przepisami sprawozdań i informacji z zakresu ochrony środowiska, uzyskiwanie wymaganych zgód na wytwarzanie odpadów, prowadzenie niezbędnych ewidencji, gromadzenie dokumentów dotyczących wytwarzania odpadów oraz emisji gazów,

v. Prowadzenie obowiązujących rejestrów, w tym kart czasu pracy, rejestru umów, ewidencji dokumentów księgowych, spisów spraw oraz sporządzanie zaangażowania i kontrola zgodności dokumentów księgowych rozliczonych przez pracownika w podsystemach programu finansowo-księgowego,

w. Ustalanie przyczyn nieprawidłowości w obiektach i lokalach, do których tytuł posiada MOPS oraz wskazanie sposobu rozwiązania tych nieprawidłowości,

x. Zastępowanie pracowników DG MOPS w zakresie:

1) nadzór nad robotami budowlanymi, konserwacjami i naprawami, transportem i dostawą poczty realizowanymi siłami własnymi, w tym zlecanie prac i wnioskowanie o zabezpieczenie niezbędnych materiałów i sprzętu,

2) nadzór nad pracownikami robót publicznych, prac społecznie użytecznych, w tym prowadzenie ewidencji obecności i reagowanie w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności,

3) nadzór nad malarzami, kierowcami i konserwatorami,

4) rozliczanie zaliczek stałych,

5) przygotowania wytycznych do zlecenia i rozliczanie usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy MOPS, prenumeraty prasy, książek oraz zakupów inwestycyjnych,

6) nadzór nad taborem pojazdów MOPS,

7) ustaleniem zakresu rzeczowego i ilościowego robót wykonywanych siłami własnymi,

y. Zapoznawanie się i realizacja zadań zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,

z. Samokontrola prawidłowości wykonywania wykonywanych zadań,

aa. Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.700 – 3.100 zł. brutto

c. Inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 5 lutego 2016 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – PODINSPEKTOR DG”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 

 


7. Ilość etatów
   1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

p.o.Dyrektor mgr Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor DG 05.02.2016)