BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta (al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków), zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz.1458 z późniejszymi zmianami) ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w ZSM nr 1 w wymiarze 1 etatu.

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

-zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z  późniejszymi zmianami)

- w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

  • wyższe ekonomiczne z 3-letnią praktyką w księgowości
  • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne oraz co najmniej 6-letnia praktyka
    w księgowości lub;

-ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

-nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

2. Wymagania dodatkowe:

-znajomość ustawy o rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej;

-znajomość ustawy o finansach publicznych;

-znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;

- znajomość ustaw o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych;

-znajomość ustawy o systemie oświaty i Karta Nauczyciela i innych ważnych rozporządzeń oświatowych;

-doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych;

-znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych;

-znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

-znajomość Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO) -  Gminy Miejskiej Kraków;

-mile widziana znajomość systemu QWANT;

-umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb;

-umiejętność pracy w pakiecie Microsoft Office (Word i Excel-dobra znajomość).

3. Warunki pracy i płacy:

-rodzaj umowy: umowa na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony;

-miejsce pracy: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, (al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków);

-wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity z 2014, poz.1786) oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w ZSM nr 1 w Krakowie (oraz dodatek funkcyjny, za wysługę lat i premia regulaminowa).

4. Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny i CV;

-kwestionariusz osobowy;

-dokument potwierdzający kwalifikacje i staż zawodowy;

-oświadczenie o niekaralności w sprawie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 168, z późn. zm.);

-oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i stwierdzenie, że nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne.

-oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r., poz.1182, z późn. zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

-oświadczenie o niekaralności (informacje z Krajowego Rejestru Karnego).

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2016 r. (poniedziałek) w sekretariacie (pokój 40) ZSM nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5 w godzinach 9:00-14:00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Postępowanie i analiza wszystkich złożonych dokumentów zostanie przeprowadzona 09.02.2016 r. (wtorek) o godzinie 9:00, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się  10.02.2016 r. (środa) od godziny 9:00

 

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Sz. Humberta w Krakowie

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 ()