BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

DYREKTOR ZESPOU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POMOC BIUROWA

 

1.Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Dz..U. 223 poz.1458/:

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw

publicznych

- posiadanie wykształcenia minimum średniego

- znajomość regulacji prawnych w zakresie : administarcja samorządowa, Kodeks pracy,

Karty Nauczyciela

Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu.

2. Wymagania dodatkowe.

- znajomość prawa oświatowego

- biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność korzystania z zasobów internetowych

- swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych

- dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość

umiejętność pracy w zespole, organizacja pracy,

- znajomość języka obcego / francuski -angielski/

- mile widziana znajomość ZSZO

3. Zakres obowiązków

- realizacja prac wspomagajacych bieżące funkcjonowanie sekretariatu szkoły

- terminowe wykonywanie dorażnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających

z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

4. Warynki pracy i płacy :

- wynagrodzenie : zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.

z poż.zm/

- miejsce pracy : Zespół Szkół Ogółnoksztalcacych nr 7 w Krakowie ul. Złoty Róg 30

- rodzaj umowy : zatrudnienie na okres próbny, nastepnie na czas określony z

możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

- rozpoczęcie zatrudnienia :01.02.2016 r.

- uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji

skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

5. Wymagane dokumenty :

- curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz.883 z póż.zm.

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje wymagane do zajmowanego

stanowiska

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 

 

 

6. Termin i miejsce skladania dokumentow :

Oferty zawierające w/w dokumenty należy skladać w zamkniętej kopercie z podaniem

nr telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem :" nabór na pomoc biurową" w sekretariacie

Zespołu Szkół Ogólnoksztalcacych nr 7 w Krakowie ul. Złoty Róg 30 od poniedziałku

do piątku w godzinach pracy sekretariatu do dnia 28.01.2016 r. do godz. 14:00

 

7. Ilość etatu

- 0,75 etatu - 6 godz./dziennie

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

mgr Barbara Chmura

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()