BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Zamówień Publicznych i Umów

 

 


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1202).

b) Wykształcenie wyższe.

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe

a) Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.

b) Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.

d) Znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz aktów wykonawczych do nich.

e) Znajomość zagadnień przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokumentowania postępowań, zasad zamieszczania ogłoszeń przewidzianych ustawą pzp, w tym umiejętność opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.

f) Znajomość programów pakietu MS Office.

g) Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 
3. Zakres obowiązków

a) Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp) oraz postępowań, do których przepisów ustawy pzp się nie stosuje.

b) Udział w pracach komisji przetargowych. Wykonywanie, w zakresie wynikającym z powierzonej w pracach komisji funkcji, wszelkich czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia przewidzianych ustawą pzp,

Regulaminem Pracy Przetargowej ZBK oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

c) Redagowanie i przekazywanie ogłoszeń wymaganych ustawą pzp oraz zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń ZBK.

d) Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

e) Sprawdzanie dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert wykonawców pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków.

f) Wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 0,5 etatu,

b) płaca zasadnicza: do 1 200 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie

z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,

c) zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób,

o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 25.01.2016 r. z dopiskiem na kopercie NZ 3/16

b) decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d) o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,

e) oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

f) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów:

0,5 etatu

 


Dyrektor Katarzyna Zapał

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NZ - 3/16