BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. administracyjnych.

 

 

I. Wymogi formalne

 

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu administracji lub prawa

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

    skarbowe

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

5. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office)

 

II. Wymagania dodatkowe

 

1.  Umiejętność analitycznego myślenia

2.  Umiejętność pracy w zespole

3.  Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres

4.  Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

5.  Co najmniej 2 letni staż na stanowisku urzędniczym lub innym podobnych stanowisku 

     administracyjnym                                                                                                                      

6.  Ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

IV. Zakres obowiązków

 

1.      Współpraca przy opracowywaniu planów zakupów towarów, usług, robót budowlanych przez jednostki organizacyjne KSOS,

2.      Określanie trybu realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

3.      Prowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

4.      Gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi przetargami,

5.      Nadzorowanie zakupu towarów i usług przez sekcję zaopatrzenia w zakresie zgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminami wewnętrznymi KSOS w tym zakresie,

6.      Kontrolowanie faktur za zakupione towary, usługi i roboty budowlane w KSOS oraz  odpowiednia ich kwalifikacja co do trybu określonego w ustawie Prawo Zamówień     Publicznych,

7.      Prowadzenie rejestru umów z kontrahentami dotyczących zakupu towarów, usług i robót budowlanych,

8.      Opiniowanie zawieranych przez KSOS umów w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

9.      Organizowanie oraz udział w pracach Komisji Przetargowej,

10.  Sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,

11.  Przygotowywanie w zakresie zamówień publicznych projektów zarządzeń, regulaminów wewnętrznych KSOS,

12.  Planowanie rocznego zużycia mediów w KSOS, monitorowanie oraz analizy tego zużycia,

13.  Przygotowywanie wniosków do ustalenia podatku od nieruchomości,

14.  Przygotowywanie i prowadzenie dokumentów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,

15.  Monitorowanie informacji o KSOS w BIP i zgłaszanie potrzeby wprowadzania do niego niezbędnych informacji,

16.  Bieżące czynności administracyjne oraz obsługa petentów.

 

V. Warunki pracy i płacy

 

1. Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo

2. Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem

3. Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą

    zaszeregowania

4. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

7) inne dokumenty, które kandydat uzna za ważne.

 

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub drogą pocztową na adres:

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

 

w terminie do dnia 20 stycznia 2016 roku.  (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie  n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()