BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat

 (Nr ref. 01-ZZM-2016r.)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne

c) staż pracy : minimum 5 lat stażu pracy w finansach

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość przepisów i umiejętność stosowania:
  • Ustawy o rachunkowości;
  • Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów Jednostek samorządu terytorialnego;
  • znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.),
  • znajomość ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolityDz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)
  • znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolityDz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.),
  • Ustawy o finansach publicznych;
  • Rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
  • Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);
 2. znajomość obsługi programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office (Word,Excel);
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 5. Mile widziane doświadczenie w służbach finansowo podatkowych.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Dekretowanie i ewidencja dokumentów księgowych w programie finansowo-księgowym dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich zgodności pod względem formalno-rachunkowym, zgodności z załączonymi dokumentami;

b) praktyczna znajomość zasad rachunkowości budżetowej i ewidencjonowania dokumentów księgowych;

c) analiza należności i zobowiązań oraz wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, weryfikacja zgodności rozrachunków oraz klasyfikacji budżetowej;

d) wystawianie not księgowych z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom na podstawie wskazań dostarczonych przez Zespoły merytoryczne wraz z weryfikacją zgodności formalno-rachunkowej przekazanego wniosku z danymi zawartymi w protokole odbioru robót/wykonania usług/dostawy towarów;

e) rozliczenie inwestycji zakończonych

f) przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w zakresie należności budżetowych;

g) przekazywanie danych z ksiąg rachunkowych dla celów sprawozdania GUS;

h) sporządzanie informacji o stanie Mienia Komunalnego w podziale na grupy środków trwałych i umorzenie;

i) Kontrola prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i sald w obszarze objętym zakresem obowiązków;

j) dokonywanie rozliczeń kont księgowych rozrachunkowych;

k) obsługa finansowo-księgowa projektów realizowanych przez ZZM finansowanych przy Unii Europejskiej;

l) przygotowanie wniosków, prowadzenie rozliczanie i sprawozdawczość zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;

m) samodzielne sporządzanie deklaracji podatkowych wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego;

n) wykonywanie innych poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu;

płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2600,00 zł do 2900,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 01-ZZM-2016" – w terminie do dnia: 22-01-2016 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34 18 514.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Dyrektor Piotr Kempf

 

INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNEWyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 01-ZZM-2016r.)