BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Inspektor w Centrum Sterowania Ruchem – 1 etat

(Nr ref. 33 -15)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe;

c) staż pracy: przy wykształceniu średnim co najmniej 4 lata,

przy wykształceniu wyższym co najmniej 2 lata,

w tym doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) znajomość topografii miasta;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. oraz Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz.

168 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458

z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.);

d) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

e) znajomość prawa miejscowego GMK( Zarządzenia Prezydenta, Uchwały RMK) oraz Polityki

Transportowej dla Miasta Krakowa;

f) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

g) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 


3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 


4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie ewidencji zgłoszeń przekazywanych do ZIKiT: telefonicznie, mailem, faxem osobiście;

b) Gromadzenie informacji o stanie przejezdności ulic, danych o planowanych zmianach w organizacji ruchu we współpracy z zespołami ZIKiT, udzielanie informacji o aktualnej sytuacji na drogach;

c) Sporządzanie meldunków dobowych dotyczących zdarzeń w pasie drogowym ZIKiT;

d) Przygotowywanie i przekazywanie poszczególnym zespołom ZIKiT zgromadzonych informacji dotyczących zadań wchodzących w ich zakres;

e) Przekazywanie innym jednostkom (m in.. Policja, Straż Miejska, MPK, MPWiK, Zakład Energetyczny, MPEC, Zakład Gazowniczy, GDDKiA) uzyskanych informacji dotyczących awarii i zdarzeń pozostających w ich kompetencjach. Współpraca z dyspozytorem i służbami ruchowymi MPK w zakresie usuwania utrudnień w komunikacji zbiorowej spowodowanych przez zdarzenia występujące w pasie drogowym;

f) Utrzymywanie kontaktu z dyżurnymi firm zapewniających utrzymanie pasa drogowego i jego elementów na zlecenie ZIKiT;

g) Współpraca z Wydziałem UMK odpowiedzialnym za ochronę ludności oraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy.

c) Miejsce pracy: Centrum Sterowania Ruchem, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca na dwie zmiany w równoważnym systemie czasu pracy, od poniedziałku do niedzieli,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2400 zł do 2800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) prawo jazdy (kserokopia);

f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację

„Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 33-15" - w terminie do dnia: 12.01.2016 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 33-15

 

 

p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Centrum Sterowania Ruchem (Nr. ref. 33-15)