BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

 

Inspektor w Dziale Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych – 1 etat

 

Nr ref. 04/2015

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. 2014, poz. 1202),

b)    Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne, preferowany kierunek Zarządzanie specjalność Gospodarka Nieruchomościami,

a)    Doświadczenie zawodowe: minimum 4 – letni staż pracy w tym 6 m-cy w administracji publicznej na podobnym stanowisku.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej.

2.     Znajomość przepisów:

a)    ustawy o pracownikach samorządowych,

b)    ustawy o samorządzie gminnym,

c)     ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d)    ustawy o finansach publicznych,

e)    ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego,

f)     ustawy o gospodarce nieruchomościami,

g)    ustawy Prawo Budowlane.

3.     Umiejętność  praktycznej  interpretacji  przepisów  prawnych  w  w/w zakresie.

4.     Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

5.     Umiejętność strategicznego myślenia i przewidywania zdarzeń, dążenie do celu.

6.     Umiejętność pracy pod presją czasu.

7.     Opanowanie w trudnych sytuacjach.

8.     Znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Bricscad.

9.     Prawo jady kat. B.

10.  Komunikatywność.

11.  Operatywność.

12.  Samodzielność.

13.  Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Współpraca z Dzielnicami pomocniczymi GMK.

2.     Rejestracja i realizacja faktur przychodzących i wychodzących.

3.     Zawieranie, koordynowanie, przedłużanie umów na media.

4.     Pełnienie funkcji zarządzającego terenami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

5.     Znakowanie oraz ewidencja środków trwałych.

6.     Współdziałanie z komórkami merytorycznymi w zakresie przygotowania i obsługi imprez.

7.     Zlecanie przeprowadzania bieżących napraw w obiektach sportowo - rekreacyjnych.

8.     Przejmowanie obiektów, urządzeń i terenów sportowo - rekreacyjnych zrealizowanych w ramach inwestycji z Działu TR oraz przekazanych w zarząd ZIS.

9.     Nadzór nad zapewnieniem właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych znajdujących się w zarządzie ZIS oraz nad utrzymywaniem w pełnej sprawności urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych.

10.  Nadzór nad zapewnieniem czystości, porządku i estetyki obiektów, urządzeń i terenów sportowo – rekreacyjnych.

11.  Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania działu.

12.  Współdziałanie z komórkami merytorycznymi w zakresie realizacji procedur udostępniania bazy sportowo – rekreacyjnej

13.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw związanych z utrzymaniem obiektów, urządzeń i terenów oraz rejestru i terminarzu gwarancji, przeglądów i serwisów obiektów, urządzeń i terenów sportowych.

14.  Wykonywanie na polecenie przełożonego innych obowiązków, wynikających z zajmowanego stanowiska, a niewyszczególnionych w zakresie obowiązków, które dotyczą pracy jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)    wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)    pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)     płaca zasadnicza od 2 000,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 04/2015" - w terminie do dnia 07.01.2016r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

8. Ilość etatów
1 etat

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNEDyrektor Krzysztof Kowal

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych – 1 etat Nr ref. 04/2015