BIP MJO - Centrum Kształcenia Ustawicznego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą:

os. Szkolne 21 (tel. 12 644-51-66; 12 642-19-00)

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. archiwum/ archiwista

(niepełny wymiar czasu pracy tj. 1/4  etatu).

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)      wymagania zgodne z art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych określonych

      dla stanowisk  urzędniczych

2)      wykształcenie co najmniej średnie

3)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)      cieszy się nieposzlakowaną opinią

6)      w przypadku archiwisty wymagany staż w pracy przynajmniej 1 rok, w przypadku referenta staż pracy nie wymagany

 

2.  Wymagania  dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

-          znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych

     -     znajomość zagadnień prawa oświatowego,

-          znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych (np. fax, ksero)

-          umiejętność korzystania z Internetu

-          znajomość Statutu Centrum

-          znajomość struktury szkoły

 

3.  Zakres obowiązków referenta ds. archiwum/archiwisty obejmuje w szczególności:

I.         Prowadzenie archiwum szkolnego:

1)      Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych szkoły oraz 

      sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym.

2)      Sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii

      archiwalnej.

3)      Porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich 

      zabezpieczanie.

4)      Prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego.

5)      Współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wiążących  

      wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum 

      zakładowe.

6)      Udostępnianie zasobów archiwalnych pracownikom Centrum m. in:

-          dokumenty do wypisywania świadectw i duplikatów świadectw

-          dokumenty do odpisów arkuszy ocen i protokołów

-          teki akt osobowych

-          dokumentów z poszczególnych komórek

-          listy płac

-          oraz innych archiwizowanych dokumentów w Centrum

7)      Wydawanie dokumentów złożonych do szkoły znajdujących się w archiwum 

      szkolnym.

8)      Wydawanie duplikatów, odpisów świadectw, arkuszy ocen.

II.   Dbanie o ład, porządek oraz estetyczny wygląd archiwum.

III.  Utrzymanie stałych kontaktów i współpraca z Archiwum Państwowym w celu              

        brakowania oraz przeprowadzania kasacji.

IV.  Współpraca z Archiwum w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

 

 

4. Warunki pracy i płacy

1) płaca zasadnicza:  wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów

     z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. NR 50, poz. 398 z późniejszymi zmianami)                           

2) miejsce pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki

                             31-977 Kraków, os. Szkolne 21

3) Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny  z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

4) Godziny pracy:  2 zmiany - pomiędzy 08:00 – 18:00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) List motywacyjny,

2) życiorys (cv),

3) Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje

4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo 

    skarbowe

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  

     rekrutacji

6) Dokumenty potwierdzające staż pracy

7) Dowód osobisty do wglądu (część określająca obywatelstwo polskie)

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły pok. 101 I piętro  w godz. 08:00 – 16:00  do dnia 28.12.2015r.

O terminie postępowania w formie  rozmowy kwalifikacyjnej  mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta ds. archiwum, archiwisty, osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną telefonicznie.