BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Dziale Obsługi Gospodarczej
 

 

 

 

1. Wymagania formalne

1. Wykształcenie: wyższe techniczne lub na kierunkach prawo lub administracja,

2. Udokumentowany staż pracy, minimum 1 rok pracy w jednostce budżetowej ,

3. Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 


2. Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie w pracy związanej z obsługą administracyjną,

2. Doświadczenie w obsłudze aplikacji związanej z ewidencją umów oraz ewidencją i obsługą dokumentów wydatkowych i dochodowych,

3. Doświadczenie w rozliczaniu pod względem merytorycznym dokumentów finansowych.

 

 

3. Zakres obowiązków

 1. Pozyskiwanie, w miarę dostępności, dokumentacji obiektów budowlanych z zasobów archiwalnych zarządców, administratorów, jednostek UMK, archiwum państwowego i innych podmiotów, które mogą mieć dostęp do tego typu dokumentacji dotyczącej obiektów, które posiada lub zainteresowany jest MOPS,

2. Przygotowanie wystąpień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oraz uzyskanie zgód i pozwoleń niezbędnych do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, rozpoczęcia użytkowania obiektu (lokalu/budynku),

3. Przygotowanie listy rankingowej zadań inwestycyjnych jednostek systemu pomocy społecznej, w tym ustalenie istotności i pilności poszczególnych zadań,

4. Przygotowanie wniosków inwestycyjnych oraz harmonogramów zadań inwestycyjnych MOPS,

5. Opracowanie zapotrzebowania do projektu planu finansowego na realizację zadań powierzonych pracownikowi,

6. Przygotowanie wytycznych do zamówień publicznych, kontrola realizacji, zgodności z umową i rozliczenie zamówień dotyczących m.in.:

1) opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich wymaganych, przed wszczęciem robót budowlanych, pozwoleń i uzgodnień,

2) sprawdzenia dokumentacji projektowej,

3) opracowania ekspertyz niezbędnych do ustalenia zakresu robót budowlanych,

4) nadzoru autorskiego,

5) opracowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń na użytkowanie lokal/budynku,

6) konserwacji urządzeń i sprzętów,

7) niezbędnych zamówień uzupełniających i dodatkowych,

7. Udział w komisjach w zamówieniach publicznych, kontrola zgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

8. Monitoring realizacji inwestycji zgodnie z jej harmonogramem lub przyjętym do realizacji projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych – umową o dofinansowanie,

9. Opiniowanie wniosków wykonawców dotyczących realizowanych zamówień, przygotowanie projektów odpowiedzi (w tym referencji), aneksów,

10. Sprawdzenie otrzymanej dokumentacji projektowej, ekspertyz, protokołów z przeglądów technicznych pod względem formalnym,

11. Wnioskowanie o rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

12. Analiza możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację robót budowlanych, w tym adaptację nieruchomości oraz pozostałe zadania inwestycyjne, w tym przygotowanie niezbędnych materiałów i dokumentów o aplikowanie o dofinansowanie, a także realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie zgodnie z harmonogramem projektu, zawartymi umowami i wytycznymi dotyczącymi zasad realizacji projektu,

13. Kontrola rozliczanych wydatków pod względem zgodności z udzielnym zamówieniem, zawartą umową oraz aktualnym planem finansowym (kontrola pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych),

14. Prowadzenie obowiązujących rejestrów, w tym kart czasu pracy, rejestru umów, ewidencji dokumentów księgowych, spisów spraw oraz sporządzanie zaangażowania i kontrola zgodności dokumentów księgowych rozliczonych przez pracownika w podsystemach programu finansowo-księgowego,

15. Zastępowanie pracowników DG MOPS w tym w szczególności w zakresie:

1) realizacji robót budowlanych,

2) kontroli stanu technicznego budynków i lokali będących w dyspozycji MOPS,

3) prowadzenia książek obiektu budowlanego.

16. Zapoznawanie się i realizacja zadań zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,

17. Samokontrola prawidłowości wykonywania wykonywanych zadań,

18. Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 


4. Warunki pracy i płacy:

1. Umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

2. Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 1.180 – 2.950 zł. brutto oraz dodatek motywacyjny – uznaniowy,

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

4. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 28grudnia 2015 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –REFERENT DG”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów
1

 


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Referent w DG)