BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista w Biurze Zarządu – 1 etat

(Nr. ref. 14 -ZZM-2015r.)

 

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe;

c) staż pracy: 5 lat;

d) minimum 12 miesięcy stażu pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów i umiejętność stosowania:

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.);

b) znajomość struktury oraz statutu ZZM w Krakowie oraz statutu;

c) znajomość obsługi programów pakietu MS Office;

d) prawo jazdy kat. B – czynne;

e) umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka);

g) wysoka kultura osobista i umiejętność reprezentowania urzędu w kontaktach z interesantami;

h) dyspozycyjność;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych:

komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie budżetu oraz monitorowanie prawidłowości wydatków budżetowych pod kątem zgodności z planem dla Biura Zarządu;

b) prowadzenie sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta;

c) rejestracja korespondencji wpływającej do sekretariatu oraz dbanie o właściwy obieg i przechowywanie dokumentów;

d) obsługa poczty elektronicznej;

e) organizacja pracy przełożonego, prowadzenie kalendarza spotkań;

f) organizowanie konferencji, narad itp.;

g) redagowanie pism urzędowych, protokołów i notatek ze spotkań;

h) terminowe wykonywanie powierzonych zadań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu;

i) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Biuro Zarządu, Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie Zarządu;

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2500 zł do 3000 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZZM + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZZM.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy ( do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZZM) - podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. -ZZM-2015" – w terminie do dnia: 21.12.2015r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34 18 514.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor Piotr Kempf


INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr. ref. 14 -ZZM-2015r.)