BIP - Muzeum Armii Krajowej
Dyrektor Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Magazynier Zbiorów Muzealnych

Miejsce pracy: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

 


Wymagania formalne

 • wykształcenie średnie
 • znajomość przepisów muzealnych
 • doświadczenie w organizowaniu i aranżacji przestrzeni magazynowej
 • doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji magazynowej, dokumentacji cyfrowej i fotograficznej
 • znajomość problemów związanych z logistyką oraz ewidencjonowaniem i inwentaryzacją oraz przechowywaniem zbiorów
 • doświadczenie w pracy w muzeum (co najmniej rok) oraz współpracy z konserwatorami zbiorów, mile widziana opinia
 • doświadczenie w organizacji wystaw
 • doświadczenie w redagowaniu pism
 • preferowana znajomość programów do katalogowania zbiorów muzealnych (znajomość programu Musnet)
 • zdolności techniczno-manualne m.in. pismo techniczne oraz dobrze rozwinięty zmysł plastyczny
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • znajomość j. angielskiego i j. łacińskiego
 • prawo jazdy kat. B

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:


1. Zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnych warunków przechowywania zbiorów muzealnych w zakresie czystości, ochrony indywidualnej obiektów, topografii obiektów oraz innych aspektów ochrony zbiorów

2. Dokumentowanie zbiorów w tym sporządzanie opisów, wymiarowania i dokumentacji fotograficznej cyfrowej lub fotografii konwencjonalne

3. Wprowadzanie i ewidencjonowanie danych do elektronicznego systemu katalogowania zbiorów muzealnych

4. Udział w przeprowadzaniu spisów z natury i skontrum zbiorów muzealnych

5. Regularny monitoring i raportowanie warunków przechowywania zbiorów w magazynach i na ekspozycji

6. Sporządzanie analiz ryzyka i zagrożeń zbiorów muzealnych, w tym wskazanie miejsc najbardziej zagrożonych,

7. Pakowanie i nadzór nad bezpiecznym transportowanie muzealiów w przestrzeni muzeum oraz poza siedzibę

8. Czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów, utrzymanie porządku i czystości

9. Udział w inwentaryzacji zbiorów muzealnych,

10. Przygotowywanie i przeprowadzanie kwerend oraz informacji o zbiorach,

11. Opieka nad magazynami zbiorów oraz ekspozycją i prowadzenie stosownych rejestrów,

12. Udostępnianie zbiorów muzealnych oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia świadectwa szkolnego lub dyplomu),

4. Własne oświadczenie o niekaralności

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.)."

 

Liczba wolnych miejsc pracy:

jedno miejsce pracy, 1,0 etatu – praca od poniedziałku do piątku,

 

 

 Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku osobiście w Kancelarii Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

Magazynier Zbiorów Muzealnych"

 

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną – wyjątek stanowi sytuacja w której dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 późn. zm.)

 

Informacje dodatkowe: 

 

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Muzeum zastrzega sobie możliwość, że konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podawania przyczyny.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń w Muzeum.

 

Zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mile widziane.

 

 p. o. Dyrektor Joanna Mrowiec

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej (Magazynier)