BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Informatyk w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat

Nr ref. 03/2015


 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. 2014, poz. 1202),

b)    Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek Informatyka,

a)    Doświadczenie zawodowe: minimum 4 – letni staż pracy na stanowisku informatyka, administratora sieci lub o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej.

2.     Znajomość przepisów:

a)    ustawy o pracownikach samorządowych,

b)    ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c)     ustawy o ochronie danych osobowych,

d)    ustawy o dostępie do informacji publicznej,

3.     Umiejętność  praktycznej  interpretacji  przepisów  prawnych  w  w/w zakresie,

4.     Doświadczenie w obsłudze sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego. 

5.     Posiadanie biegłej znajomości systemów operacyjnych Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 oraz umiejętności instalacji i konfiguracji aplikacji w ww. systemach.

6.     Posiadanie znajomości zagadnień z zakresu sieci komputerowych.

7.     Posiadanie umiejętności konfiguracji i zarządzanie systemem finansowo-księgowym.

8.     Posiadanie biegłej znajomości budowy i działania komputera PC.

9.     Gotowość do pracy w weekendy.

10.  Biegła znajomość obsługi programów MS Office.

11.  Prawo jady kat. B.

12.  Umiejętność szybkiego uczenia się.

13.  Komunikatywność.

14.  Operatywność.

15.  Samodzielność.

16.  Dyspozycyjność.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Administrowanie stroną internetową ZIS, stałe jej uaktualnianie i udoskonalanie,

2.     Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Jednostce – wykonywanie zadań uwzględnionych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

3.     Administracja Biuletynem Informacji Publicznej,

4.     Prowadzenie ewidencji kont użytkowników systemu informatycznego i administrowanie nim,

5.     Prowadzenie ewidencji oprogramowania komputerowego,

6.     Pełnienie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego,

7.     Prowadzenie spraw związanych z przeglądami, naprawą i konserwacją urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sieciowych, zakupem sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania,

8.     Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisu przedmiotu  zamówienia, wyceny przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy,

9.     Obsługa i konserwacja telebimu wraz z jego oprzyrządowaniem,

10.  Obsługa  i konserwacja sprzętu nagłaśniającego,

11.  Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w miejscu organizacji imprezy sportowej,

12.  Przygotowywanie i wysyłka newsletterów do uczestników imprez sportowych,

13.  Obsługa konferencji prasowych, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, obsługa audio-wideo.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)    wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)    pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)     płaca zasadnicza od 2 500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 03/2015" - w terminie do dnia 14.12.2015r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów
1 etaty

 Dyrektor Krzysztof Kowal

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Informatyk w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat Nr ref. 03/2015