BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Kraków, dnia 1 grudnia 2015 r.

MOK.1110.37.2015

 

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 175760

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

KSIĘGOWY w Wydziale Finansów

(wymiar etatu: 1; liczba stanowisk pracy: 1)

 

Adres urzędu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

ul. Westerplatte 19

31 – 033 Kraków

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KM PSP w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w KM PSP Kraków z naliczeniami składki zdrowotnej, zaliczek na podatek dochodowy i pozostałych potrąceń.

2. Sporządzanie deklaracji ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sporządzanie poleceń przelewu uposażeń i innych należności.

4. Prowadzenie księgowości kont analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy.

5. Rozliczanie dotacji KSRG.

6. Kompletowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.

7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego w ramach zadań realizowanych przez Wydział Finansów.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie.

2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości jednostki sektora finansów publicznych.

3. Znajomość rachunkowości budżetowej.

4. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

5. Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo – księgowych.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Kursy i szkolenia z zakresu księgowości.

3. Znajomość zagadnień pracy administracyjno – biurowej.

4. Umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy.

5. Dokładność, samodzielność, komunikatywność.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań oraz płacy:

praca biurowo – administracyjna w siedzibie urzędu, w systemie codziennym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;

wynagrodzenie w przedziale od 1750 zł. – 2000 zł brutto łącznie z dodatkiem za wysługę lat.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

praca na drugim piętrze budynku, brak windy,

narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia zał. nr 1).

3. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia zał. nr 1).

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia zał. nr 2).

5. List motywacyjny i życiorys.

6. Oświadczenie lub kopia dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego.

7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kursy i szkolenia oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy).

8. Referencje.

9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych).

 

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

 

Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać numer ogłoszenia. Dokumenty należy składać osobiście na dzienniku podawczym tut. Komendy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub listownie w terminie do 12.12.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Aplikacje złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie  www.psp.krakow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w terminie dwóch tygodni od wpływu wszystkich aplikacji.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Aplikacje osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie do dwóch miesięcy od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 6168331.

 

Podpisał:

st. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Komendant Miejski PSP w Krakowie

 

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ()