BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Inspektor Nadzoru w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat

(Nr ref. 27-15)

 


1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne o kierunku budownictwo;

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

d) staż pracy:

- 6 lat przy wykształceniu średnim w tym min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z nadzorowaniem inwestycji lub na stanowiskach kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu w zakresie drogowym;

- 4 lata przy wykształceniu wyższym w tym min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z nadzorowaniem inwestycji lub na stanowiskach kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu w zakresie drogowym;

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) znajomość przepisów z zakresu :

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014r. poz. 183. );

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223

poz.1458 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

c) znajomość :

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

d) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

e) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizowania pracy

f) umiejętność pracy w zespole.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bieżąca i okresowa kontrola i ocena stanu technicznego infrastruktury dróg,

b) nadzór i koordynacja oraz odbiór prac z zakresu bieżącego utrzymania oraz w zakresie wydanych decyzji lub zezwoleń,

c) nadzór nad realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym ZIKIT w zakresie branży drogowej;

d) prowadzenie okresowych przeglądów gwarancyjnych wykonywanych prac;

e) weryfikacja merytoryczna faktur,

f) prowadzenie korespondencji z zakresu realizowanych na danym stanowisku zadań.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;

c) Miejsce pracy: Zespół Pasa Drogowego, Kraków os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy, z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie związana

z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków,

- realizowanie przypisanego zakresu czynności wymaga prowadzenia samochodu osobowego;

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2700,00 zł do 3300,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia (kserokopia);

e) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 27-15" - w terminie do dnia: 14.12.2015 r.

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 27-15


p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Pasa Drogowego (Nr. ref. 27-15)