BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/12/15

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w dziale przygotowania i rozliczania inwestycji, remontów i awarii w ZEO w Krakowie.

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu ekonomii,

3) minimum 2 letni staż pracy w jednostce samorządowej.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość wybranych zagadnień z prawa budowlanego, ustawy o finansach publicznych, gospodarki nieruchomościami, ochrony praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, prawa zamówień publicznych,

2) umiejętność konstruowania umów dotyczących ekspertyz, projektów i awarii na roboty budowlane,

3) samodzielność i zaangażowanie,

4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych .


3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2100,00 do 2500,00 zł + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych w budynkach placówek oświatowych i ewidencji najemców tych lokali,

2. obsługa finansowo – księgowa oraz administracyjna mieszkań zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, nadzór nad utrzymaniem budynków przeznaczonych na cele oświatowe,

3. udział w odbiorach robót budowlanych przeprowadzanych w lokalach mieszkalnych oraz uczestnictwie w przekazywaniu lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Zespół,

4. prowadzenie rejestrów pomiarów instalacji elektrycznej i instalacji gazowej, przeglądu kotłów c.o, kart awarii oraz faktur przekazanych do zapłaty w ramach przydzielonych zadań,

5. przygotowanie zleceń, umów z zakresu zadań awarii i kontroli stanu technicznego nie objętych trybami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych,

6. prowadzenie dokumentacji wynikającej z przeprowadzanych przeglądów technicznych oraz aktualizowanie na bieżąco planu awarii i kontroli stanu technicznego,monitorowanie i uzgadnianie z sekcją księgowości bieżących wydatków na awarie i przeglądy stanu technicznego w poszczególnych rozdziałach i paragrafach,

8. sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji przydzielonych zadań,

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: samodzielny referent do Działu Rozliczającego i przygotowującego Inwestycje i Remonty w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku (liczy się data wpływu do Zespołu).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.

 

Lista Kandydatów

 

Dyrektor ZEO w Krakowie

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w dziale przygotowania i rozliczania inwestycji, remontów i awarii w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie.1 etat