BIP MJO - Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Jana Matejki w Krakowie

Zaprasza do składania ofert na:

 

Ochronę fizyczną budynku

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Krakowie

 

Oferta szacowana jest na kwotę poniżej 30.000 euro

 Przedmiot zamówienia obejmuje :

  1.      Całodobową ochronę fizyczną budynku w czasie zajęć szkolnych, świąt oraz  w czasie ferii zimowych i letnich – jedna osoba

  •   Umowa na czas określony tj. 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  •  Oferent powinien posiadać:

-          uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

-          uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności,

-          dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zadania,

-          oświadczenie, że nie ma wszczętego postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości i  nie otwarto likwidacji,

-          oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

-          oświadczenie, że jako osoba fizyczna nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

-          oświadczenie, że jako osoba prawna, której urzędującego członka władz prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

-          oświadczenie, że jako podmiot zbiorowy nie ma orzeczenia sądu o zakazie ubiegania się  o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary,

-          oświadczenie, że nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w   dokonywaniu tych czynności,

-          oświadczenie, że dostarczył prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania

-          referencje z ostatnich trzech lat z prowadzenia ochrony fizycznej

-          kalkulacja kosztów

 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie oryginałów powinny być parafowane. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone   w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

 Dodatkowe informacje można uzyskać po przez email lub telefonicznie, natomiast budynek CKU można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Beata Czekaj lub Aleksandra Opoka, tel. 12644-51-66, 12642-19- 00w godz. 10.00 - 15.00

 Oferty należy składać w sekretariacie CKU os. Szkolne 21 I.p. pok.101 w terminie do dnia 04.12.2015r. do godz. 10.30.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2014r. o godz. 11.00 w pok. 116

 Oferta złożona po  terminie jest nieważna, nie rozpatruje się jej i odsyła bez otwierania.

 

Wyniki naboru na ochronę fizyczna budynku z dnia 19/10/2015r