BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Finansowo-Księgowym na stanowisko Księgowy
 
 

1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.);

b. wykształcenie wyższe w tym minimum średnie ekonomiczne;

c. udokumentowany staż pracy – minimum 6 lat w księgowości jednostki budżetowej;

 


2. Wymagania dodatkowe

a. doświadczenie w pracy związanej z obsługą księgową – program OTAGO;

b. znajomość następujących aktów prawnych:

 ustawy o rachunkowości,

 ustawy o finansach publicznych,

 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,

 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 ustawa kodeks postepowania administracyjnego,

 ustawa o pracownikach samorządowych;

 rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej,

 rozporządzenia ministra finansów w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,

 rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

c. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym;

 


3. Zakres obowiązków

a. Prowadzenie analityki przychodów finansowych z podziałem na rozdziały, paragrafy.

b. Bieżące uzgadnianie zapisów analitycznych z syntetyką.

c. Kontrola wiarygodności sald w kontekście wydanych decyzji, przygotowywanie upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów egzekucyjnych.

d. Przesyłanie do komórek organizacyjnych MOPS wykazu niezaspokojonych wierzytelności w celu uzgodnienia ewentualnych niezgodności sald.

e. Miesięczne sporządzanie sprawozdań z dochodów.

f. Dekretowanie dokumentów księgowych dotyczących dochodów

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.200 -2.600 zł. brutto oraz inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania,

 


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 26 listopada 2015 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –księgowy”.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.7. Ilość etatów
1Dyrektor Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym)