BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 - Dział Pomocy Dzieciom MOPS w Krakowie


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.);

b. wykształcenie minimum średnie;

c. udokumentowany staż pracy – minimum 6 miesięcy w jednostce budżetowej;

 

2. Wymagania dodatkowe

1. znajomość następujących aktów prawnych:

 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 ustawa kodeks postepowania administracyjnego,

 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,

 ustawa kodeks postepowania administracyjnego,

 ustawa o pracownikach samorządowych;

2. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym;

 

3. Zakres obowiązków

a) Udział w przekazaniu dziecka rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka - zgodnie z postanowieniem Sądu lub innym dokumentem.

b) Przygotowanie projektów umów i aneksów z zawodowymi rodzinami zastępczymi i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz innymi osobami, których ewentualne zatrudnienie wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

c) Analiza przedkładanych rachunków przez w/w osoby.

d) Na podstawie zgormadzonej dokumentacji tj. wniosków, dokumentacji finansowej złożonej przez zawodowych rodziców zastępczych i prowadzącego rodzinne domy dziecka przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń przysługujących rodzinie.

e) Przygotowywanie list płatniczych (świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka).

f) Pozyskiwanie i analiza dokumentów niezbędnych do przygotowania decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia wysokości opłaty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, rozłożenia na raty należności, umorzenia należności osób zobowiązanych zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny [….], oraz przygotowanie projektu decyzji administracyjnych do podpisu przełożonego.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. Wynagrodzenie zasadnicze: 2.100 zł. brutto oraz inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania,

 5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 23 listopada 2015 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – referent DD”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 

 

 

7. Ilość etatów
    1
Dyrektor Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ()