BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

 


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202),

b) wykształcenie wyższe

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,

b) znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

d) znajomość uchwały Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal,

e) znajomość kodeksu cywilnego, a w szczególności części ogólnej, prawa rzeczowego oraz zobowiązań,

f) znajomość zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,

g) znajomość zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.),

h) biegła znajomość oprogramowania biurowego MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną, dotyczących lokali przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych położonych w budynkach przychodni zdrowia oraz w lokalach rozproszonych znajdujących się na terenie dzielnicy Krowodrza,

b) przyjmowanie protokołów z aukcji/przetargów lub innych dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy najmu/użyczenia lokalu,

c) realizacja procedury zawarcia umowy najmu/użyczenia lokalu w trybie bezprzetargowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d) wprowadzenie najemcy/biorącego do używania i przekazanie lokalu w najem/użyczenie, dzierżawę poprzez podpisanie wymaganych dokumentów najmu/użyczenia/dzierżawy,

e) podejmowanie działań mających na celu opuszczenie lokalu przez użytkownika nie posiadającego tytułu prawnego do lokalu,

f) przejmowanie lokali po wypowiedzeniu/rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów najmu:

  • sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego
  • przejęcie kluczy od lokalu,

g) zakładanie i prowadzenie teczek budynków oraz teczek lokali, poprzez bieżące gromadzenie dokumentów i korespondencji dotyczącej danego budynku (lokalu),

h) bieżący nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z umów o utrzymanie czystości, dostaw mediów, monitoringu systemów alarmowych, obsługi kotłowni lokalnych, zabezpieczenia p. pożarowego,

i) kontrola polegająca na wizjach w terenie w celu ewentualnego ujawnienia najemców korzystających z lokali w sposób sprzeczny z umową,

j) przekazywanie właściwym podmiotom przyjętych zgłoszeń od najemców o awariach, usterkach, koniecznych naprawach lub remontach w celu likwidacji skutków awarii, usunięcia usterek oraz wykonania niezbędnych napraw i remontów,

k) sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów kosztowych, w zakresie opłat niezależnych od właściciela i świadczeń dodatkowych określonych umową najmu lokalu,

l) współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa i innymi jednostkami.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat,

b) płaca zasadnicza: do 2 300,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie

z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,

c) zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 23.11.2015 r. z dopiskiem na kopercie EU 14/15

b) decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d) o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,

e) oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

f) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów

1 etat


Anita Wójcik

 Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 14/15