BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.

poz. 1202),

b) wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu administracji publicznej.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość statutu ZBK i wynikających z niego zadań,

a) znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

b) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków,

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

d) znajomość przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,

e) znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy,

f) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,

g) znajomość uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 3504),

h) znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,

i) znajomość programów pakietu MS Office.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

 3. Zakres obowiązków:

a) bieżąca obsługa użytkowników lokali mieszkalnych i udzielanie dłużnikom informacji

o zasadach i trybie udzielania ulg w spłacie należności,

b) prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków,]

c) kompletowanie i bieżące uzupełnianie w aktach lokalu wymaganej dokumentacji dłużnika niezbędnej na potrzeby działań Referatu Windykacji Lokali Mieszkalnych w szczególności

w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych,

d) realizowanie procedur związanych z udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności,

e) przygotowywanie projektów oświadczeń oraz porozumień w sprawie udzielenia ulg,

f) współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa i innymi jednostkami.

 


4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat,

b) płaca zasadnicza: do 2 300,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie

z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,

c) zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)).

 


5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.

poz. 1202).

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16,

31-319 Kraków, w terminie do dnia 13.11.2015 r. z dopiskiem na kopercie FM 13/15

b) decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d) o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,

e) oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

f) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

 

8. Ilość etatów:

1 etat

 

 

 

Dyrektor Katarzyna Zapał
 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 13/15