BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 


DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kierownik Zespołu Personalnego – 1 etat

(Nr ref. 19-15 )
 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne;

c) minimum 5-letni staż pracy w zakresie prowadzenia spraw personalnych;

d) 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

e) minimum 2 lata stażu pracy w administracji samorządowej.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) praktyczna znajomość przepisów z zakresu:

-ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.);

-ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

-ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r., Nr 223, poz. 458 z późn. zm.);

-rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2013 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050);

-rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, z późn. zm.);

-rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 282, z późn. zm.);

-ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r., Nr 60, poz. 636 z późn. zm.);

-ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163 z późn. zm.);

-ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 z późn. zm.);

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

c) umiejętność obsługi programu Płatnik;

d) znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych;

e) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy zespołu.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań wynikających z polityki zarządzania personelem, nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemu wynagrodzeń oraz realizacja planów rekrutacyjnych i polityki szkoleniowej poprzez prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową pracowników ZIKiT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

a) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań ZIKiT dotyczących polityki kadrowej, spraw pracowniczych i pokrewnych oraz zapewnienie by ustanowiona polityka personalna oraz praktyka była w pełni zgodna z prawem pracy, zasadami bhp oraz etyką pracy;

b) nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników związanych z zatrudnieniem, przeszeregowaniem i zwalnianiem pracowników;

c) analizowanie potrzeb kadrowych ZIKiT oraz organizowanie rekrutacji i doboru kandydatów na wolne stanowiska pracy;

d) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej;

e) rozpatrywanie skarg pracowniczych i współpraca ze związkami zawodowymi działającymi na terenie ZIKiT;

f) analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników ZIKiT;

g) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz udzielenie informacji pracownikom w tym zakresie;

h) pomoc i doradztwo w opracowaniu, wprowadzaniu i funkcjonowaniu struktury płac w ZIKiT oraz realizacji polityki płacowej;

i) nadzór nad zapewnieniem prawidłowej i terminowej obsługi ZIKiT w zakresie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń;

j) nadzór nad prawidłowym rozliczeniem z ZUS, US i PFRON;

 

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Personalny, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza z przedziału od 3600,00 do 4200,00 brutto + dodatek funkcyjny+ dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 19-15" - w terminie do dnia: 26.10.2015 r.

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT ul. Centralna 53 oraz na stronie Internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 19-15


p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu Personalnego (Nr. ref. 19-15)