BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW


 

Referent/Starszy Referent w Referacie Obsługi Mieszkańców


 

 


1. Wymagania formalne

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202),
 2. wykształcenie wyższe w zakresie: zarządzania/gospodarowania nieruchomościami, prawa, administracji, ekonomii/zarządzania lub ukończone studia wyższe na innym kierunku niż ww. wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie gospodarki/zarządzania nieruchomościami.

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,
 2. znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków,
 4. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,
 6. znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 7. znajomość kodeksu cywilnego, a w szczególności części ogólnej, prawa rzeczowego oraz zobowiązań,
 8. znajomość Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017 (Uchwała Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r.),
 9. znajomość programów pakietu MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 3. Zakres obowiązków

 1. bieżąca obsługa najemców,
 2. sporządzanie i aktualizacja umów najmu lokalu mieszkalnego,
 3. przeprowadzenie wizji lokalnych celem sprawdzania stanu technicznego i sanitarno - porządkowego nieruchomości,
 4. nadzór i kontrola podmiotów działających na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 5. uczestnictwo w komisjach dotyczących spraw eksploatacyjnych i technicznych w bezpośrednio administrowanych zasobach,
 6. prowadzenie i aktualizacji kart ewidencji budynków i lokali,
 7. współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa i innymi jednostkami.

 


4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. płaca zasadnicza: do 2 300 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)).

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),
 5. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 6. informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 26.10.2015 r. z dopiskiem na kopercie EM-12/15,
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 


8. Ilość etatów
1 etatDyrektor Katarzyna Zapał

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 12/15