BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26

im. Andrzeja Struga

w Krakowie, ul. Krasickiego 34

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie

NAZWA STANOWISKA: INFORMATYK – 0,2 etatu

 

 

 

 

1. Wymagania formalne (niezbędne):

 

 • spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
 • wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe z zakresu informatyki lub pokrewne techniczne;
 • staż pracy: co najmniej 5 lat przy wykształceniu średnim, co najmniej 4 lata przy wykształceniu wyższym.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

 • znajomość przepisów z zakresu:

          - Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych( Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

          - Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.);

          - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.);

 • znajomość struktury oraz statutu SP 26 w Krakowie;
 • znajomość systemów informatycznych z zakresu obiegu dokumentów;
 • znajomość obsługi systemów edycji stron WWW opartych o systemy CMS;
 • znajomość technologii Java, JavaScript;
 • posiadanie znajomości zagadnień z zakresu sieci komputerowych (routing, switche);
 • posiadanie znajomości zagadnień z zakresu sieci bezprzewodowych WI-FI;
 • posiadanie biegłej znajomości budowy i działania komputera PC oraz technologii informatycznych;
 • umiejętność szybkiego diagnozowania problemów;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy, wysoka kultura osobista.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres obowiązków:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem systemów informatycznych w SP 26;
 • zajmowanie się polityką bezpieczeństwa danych;
 • konfiguracja stanowisk użytkowników;
 • administrowanie strony internetowej szkoły.

5. Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar czasu pracy: 0,2 etatu.
 • Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy;
 • Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie.
 • Opis stanowiska pracy:

          - praca w podstawowym systemie czasu pracy,

          - praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

          - praca administracyjno-biurowa w siedzibie SP 26.

 •  Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2500 zł do 3500 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – podpisany odręcznie;
 • CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;
 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);
 • kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;
 • w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;
 • podpisane oświadczenie :

         - o posiadanym obywatelstwie;

         - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

         - że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”;
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres:

 

          Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie,

          ul. Krasickiego 34, 30-503 Kraków

          z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko - informatyk"

          w terminie do dnia: 23.10.2015r.

 

 

Decyduje data wpływu do SP 26. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą telefoniczną na podany numer telefonu. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie SP 26 oraz na stronie Internetowej SP26 (www.sp26.com.pl).

 

 

UWAGI:

 

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor Krystyna Luks

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga (informatyk 0,2 etatu)