BIP - Muzeum Armii Krajowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kasjer


Miejsce pracy: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

 

Stanowisko: Kasjer


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie minimum  średnie maturalne,

- minimum dwuletnie doświadczenie w pracy kasjera,

- bardzo dobra znajomość  zagadnień z zakresu  obsługi kas fiskalnych,

- znajomość programu Comarch  Optima- Moduł/ Handel/Kasa-Bank,

- dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

- znajomość gospodarki magazynowej,

- doświadczenie w działalności handlowej w zakresie kontaktów z kontrahentami,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- chęć rozwoju zawodowego oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

- profesjonalna obsługa klienta w zakresie sprzedaży usług  świadczonych przez Muzeum,

- obsługa kasy fiskalnej,

- sporządzanie dokumentacji w zakresie sprzedaży ( dziennej, okresowej ),

- sporządzanie raportów kasowych dokumentujących stan oraz obrót środków pieniężnych,

- sporządzanie zestawień sprzedaży wg kontrahentów,

- monitorowanie stanu towarów i realizacja zamówień towarów  u dostawców,

- wystawianie faktur sprzedaży

 


Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Dokument potwierdzający wykształcenie (np. świadectwo maturalne),

4. Własne oświadczenie o niekaralności

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.)."


Liczba wolnych miejsc pracy:

jedno miejsce pracy, 0,5 etatu – praca od wtorku do soboty, możliwa praca w niedziele

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 października 2015 roku osobiście w Kancelarii Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

KASJER"

 

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną – wyjątek stanowi sytuacja w której dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 późn. zm.)


Informacje dodatkowe


Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Muzeum zastrzega sobie możliwość, że konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podawania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń w Muzeum.

 

Zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mile widziane.

 Dyrektor Joanna Mrowiec

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()