BIP Archiwalny - ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1
im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późniejszymi zmianami)

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania formalne

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Kandydat na stanowisko posiada:

 

1. obywatelstwo polskie.

2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe

1. doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,

2. znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

3. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

4. znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,

5. znajomość Zintegrowanego System Zarządzania Oświatą oraz Systemu Informacji Oświatowej,

6. znajomość programów bankowych, pakietu Office (Word, Excel), znajomość Internetu

 
3. Zakres obowiązków

1. prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3. dokonywanie oceny kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 
4. Warunki pracy i płacy:

1. zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony,

2. wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398 z późniejszymi zmianami).

 
5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny i CV

2. kwestionariusz osobowy,

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy.

4. zaświadczenie o niekaralności (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

5. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),

6. dowód osobisty do wglądu.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 4, sekretariat szkoły(pok. 101) w terminie do dnia 20 października 2015 roku.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub meilowo.

 
7. Ilość etatów
1/2 etatu
Dyrektor Elżbieta Kosacka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)