BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. J. KORCZAKA
W KRAKOWIE, OS. KALINOWE 18, 31-814 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
specjalista ds. organizacji imprez i aplikowania wniosków


1. Wymagania formalne
-spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2014r. poz 1202 ze zm)

-wykształcenie wyższe związane z kulturą lub humanistyczne (preferowane: filologia angielska, filologia polska, kulturoznawstwo, dziennikarstwo itp.)

-biegła znajomość języka angielskiego
-staż pracy - 4 lata na podobnym stanowisku

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
-doświadczenie w pracy przy aplikowaniu wniosków

-dobra znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows 7 - 10 oraz pracy z programami MS Office, obsługa poczty elektronicznej

-umiejętność pozyskiwania środków finansowych oraz aplikowania do różnorodnych programów i funduszy pomocowych

-komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

- dyspozycyjność

-umiejętność samodzielnego i analitycznego myślenia oraz pisemnego formułowania myśli, opinii, wniosków
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko

3. Zakres obowiązków
-planowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych, kompletowanie i składanie  wniosków

-współpraca z instytucjami nadzorującymi lub prowadzącymi programy pomocowe będące w gestii powierzonego zakresu obowiązków

-organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, mających na celu aktywizowanie środowiska w dziedzinie oświaty i kultury

-nadzór nad przebiegiem organizowanych imprez oraz ich procesem przygotowań, w tym kontakty z artystami oraz sponsorami, zapewnienie warunków promocyjnych, turystycznych, organizacja i rozwój imprez cyklicznych

-organizacja przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży

-organizacja festiwali i przeglądów muzycznych, wokalnych, tanecznych w zakresie przygotowania: planów działań, regulaminów, kart zgłoszeń, scenariuszy imprez wraz z ich budżetami, określenia docelowej grupy odbiorców

- planowanie i opracowanie aplikacji projektowych w w/w zakresie w celu pozyskania zewnętrznych środków pomocowych na organizację imprez
-prowadzenie spraw związanych z szeroko rozumianą reklamą i promocją organizowanych imprez: opracowanie materiałów reklamowych, kontakt z mediami, kontakt ze szkołami, urzędami, administracji lokalnej, zakładami pracy, itp.

-realizacja projektów: nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez: koordynacja realizacji scenariusza, współpraca ze wszystkimi uczestnikami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)

-prowadzenie dokumentacji i archiwizacja organizowanych przedsięwzięć (sprawozdania, informacje prasowe, dokumentalne, zdjęciowe, itp.)

-nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem im. J. Korczaka w Krakowie oraz innymi placówkami i instytucjami miejskimi

-pozyskiwanie sponsorów prowadzonych działań (nagrody rzeczowe, środki finansowe)

-pełnienie dyżurów w czasie odbywających się imprez z przestrzeganiem przepisów BHP


4. Warunki pracy i płacy:
-wymiar czasu pracy: pełny etat

-umowa o pracę na czas określony do 6 m-cy z możlliwością przedłużenia umowy

-wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm./oraz regulamin wynagradzania w MDK im. J. Korczaka w Krakowie

-miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18

 

5. W miesiącu poprzedzającymdatę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MDK w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;

2) życiorys - curriculum vitae;

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;

5) kserokopie świadectw pracy;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

10) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

7. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.


8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm)"


9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez i aplikacji wniosków" należy składać osobiście w sekretariacie MDK, lub drogą pocztową na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka, 31-814 Kraków, os. Kalinowe 18 w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP) 9 października 2015 roku do godz. 16.00. (liczy się data wpływu do MDK)

Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie.

10. Ilość etatów
pełny etat


Dyrektor mgr Monika Modrzejewska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ()