BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Dyrektor Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej

dla Chłopców w Krakowie

 

ogłasza nabór

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Samodzielny referent ds. kadr i płac

 

I. Wymagania formalne

1) wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz.1202) określone dla stanowisk urzędniczych

2) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

3) doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym

4) nieposzlakowana opinia

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• znajomość Prawa Pracy (Kodeks Pracy);

• znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;

• znajomość Ustawy o finansach publicznych;

• znajomość obsługi programu płacowo-kadrowego VULCAN;

• znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków;

• znajomość obsługi programów PŁATNIK, e-PFRON, bankowości elektronicznej;

• biegła obsługa komputera i programów biurowych; łatwość redagowania pism urzędowych;

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej;

• skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań;

• otwartość na nowe wyzwania;

• gotowość do kształcenia zawodowego.

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość zasad księgowości i sprawozdawczości budżetowej.

 

III. Zakres obowiązków

• sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.;

• naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich;

• naliczanie odpisu na ZFŚS, oraz wypłat świadczeń socjalnych;

• sporządzanie i wysyłanie przelewów do banku z wypłat i potrąceń;

• prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracownika;

• prowadzenie kartotek zarobkowych;

• prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych placówki;

• wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań;

• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS RP-7;

• sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-y);

• wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników na żądanie osoby zainteresowanej;

• rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS;

• tworzenie miesięcznego rozliczenia z ZUS (składki od wynagrodzeń);

• sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia w tym do GUS; zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności;

• inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

 

IV. Warunki pracy i płacy:

1) Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6-mies. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Zatrudnienie od dnia 15.10.2015r.

2) Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników IPOW.

3) Miejsce pracy: IPOW dla Chłopców ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

 

V. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny

2) CV

3) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

5) Oświadczenie o niekaralności kandydata– osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

6) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem „Nabór –samodzielny referent”

należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie IPOW dla Chłopców

ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków (od godz. 7.30 - 15.30) do dnia 12.10.2015r. godz.9.00

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VIII. Ilość etatów

½ etatu

 

 

Dyrektor IPOW dla Chłopców

Bożena Kozera

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie stanowisko urzędnicze : samodzielny referent ds. kadr i płac