BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Inspektor w Zespole Księgowości – 1 etat

(Nr ref. 17 -15)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe z zakresu nauk ekonomicznych;

c) staż pracy: co najmniej 2 lata.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm., Dz. U. z 2006r.);

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168);

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz.330);

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.,Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz.1015);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.

Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458

z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm).;

b) praktyczna znajomość zasad rachunkowości budżetowej;

c) znajomość regulacji związanych z należnościami publiczno-prawnymi;

d) doświadczenie związane z prowadzeniem rozrachunków i windykacją

e) praktyczna znajomość programu WF-Fakir;

f) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

g) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Dekretowanie i ewidencja dokumentów księgowych w programie finansowo-księgowym w zakresie należności w egzekucji, w tym tytułów wykonawczych dotyczących należności publicznoprawnych z tytułu zajęcia pasa drogowego;

b) Analiza stanu rozrachunków dotyczących należności w egzekucji z tytułu zajęcia pasa drogowego, weryfikacja zapisów i sald kont księgowych, rozliczanie należności z dokonanymi wpłatami, weryfikacja zgodności rozrachunków oraz klasyfikacji budżetowej;

c)Przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych

i statystycznych w zakresie należności budżetowych;

d) Uzgadnianie sald kontrahentów w zakresie należności w egzekucji oraz nadpłat;

e) Przekazywanie na bieżąco do Zespołu Windykacji danych będących podstawą do zmiany lub wycofania tytułu wykonawczego;

f) Ewidencja odsetek, w tym statystycznych, za zwłokę od należności w egzekucji dotyczących zajęcia pasa drogowego;

g) Obsługa stron dotycząca stanu należności w egzekucji, odsetek za zwłokę, nadpłat i innych rozliczeń związanych z należnościami w egzekucji dotyczące zajęcia pasa drogowego;

h) Przygotowywanie protokołów z należności przedawnionych;

i) Dokonywanie odpisów aktualizujących należności, nie rzadziej niż na koniec roku;

j) Dokonywanie niezbędnych przeksięgowań dotyczących weryfikacji kont;

k) Weryfikacja zapisów prowadzonych kont księgowych, w tym zgodności rozrachunków, nie rzadziej niż na koniec miesiąca;

l) Okresowa inwentaryzacja sald księgowych;

m) Analiza i rozwiązywanie problemów merytorycznych dotyczących zagadnień objętych zakresem obowiązków;

n) Kontrola prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i sald w obszarze objętym zakresem obowiązków;

o) Wykonywanie innych poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony ;

c) Miejsce pracy: Zespół Księgowości, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2300,00 zł do 2800,00 zł brutto;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 17-15" -  w terminie do dnia: 22.09.2015r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 17-15

 

p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Księgowości (Nr. ref. 17-15)