BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Dyrektor Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej

 

dla Chłopców w Krakowie

 

 

 

ogłasza nabór

 

 

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Samodzielny referent ds. kadr i płac

 

 

 

I. Wymagania formalne

 

1) wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz.1202) określone dla stanowisk urzędniczych

 

2) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

 

3) staż pracy na stanowisku kadrowo-płacowym - co najmniej 2 lata;

 

4) doświadczenie w pracy w placówce budżetowej – co najmniej 1 rok;

 

5) nieposzlakowana opinia

 

 

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

 

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• znajomość Prawa Pracy (Kodeks Pracy);

 

• znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;

 

• znajomość Ustawy o finansach publicznych;

 

• znajomość obsługi programu płacowo-kadrowego VULCAN;

 

• znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków;

 

• znajomość obsługi programów PŁATNIK, e-PFRON, bankowości elektronicznej;

 

• biegła obsługa komputera i programów biurowych; łatwość redagowania pism urzędowych;

 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej;

 

• skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość zasad księgowości i sprawozdawczości budżetowej.

 

 

 

III. Zakres obowiązków

 

• sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.;

 

• naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich;

 

• naliczanie odpisu na ZFŚS, oraz wypłat świadczeń socjalnych;

 

• sporządzanie i wysyłanie przelewów do banku z wypłat i potrąceń;

 

• prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracownika;

 

• prowadzenie kartotek zarobkowych;

 

• prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych placówki;

 

• wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań;

 

• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS RP-7;

 

• sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-y);

 

• wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników na żądanie osoby zainteresowanej;

 

• rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS;

 

• tworzenie miesięcznego rozliczenia z ZUS (składki od wynagrodzeń);

 

• sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia w tym do GUS; zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności;

 

• inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego

 

 

 

IV. Warunki pracy i płacy:

 

1) Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6-mies. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Zatrudnienie od dnia 01.10.2015r.

 

2) Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników IPOW.

 

3) Miejsce pracy: IPOW dla Chłopców ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

 

 

 

V. Wymagane dokumenty:

 

1) List motywacyjny

 

2) CV

 

3) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

 

4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

 

5) Oświadczenie kandydata o niekaralności –

 

6) Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

7) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty z dopiskiem „Nabór –samodzielny referent”

 

należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie IPOW dla Chłopców

 

ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków (od godz. 7.30 - 15.30) do dnia 25.09.2015r. godz.9.00.

 

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

VII. Ilość etatów

 

½ etatu

 

 

 

 

 

Dyrektor IPOW dla Chłopców

 

Bożena Kozera

 


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie ()