BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Podinspektor w Zespole Organizacji Transportu – 1 etat

(Nr ref. 16 -15)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu transportu.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w zakresie analiz funkcjonowania transportu zbiorowego, analiz badań jakościowych w transporcie zbiorowym, opracowywaniu układu linii transportu zbiorowego, opracowywanie i budowa rozkładów jazdy dla pojazdów komunikacji miejskiej;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414);

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz.13);

- Ustawy o drogach publicznych z dnia 25 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.);

- Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005 nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

c) znajomość obsługi programów VISUM, BusMan,

d) czynne prawo jazdy kat. B;

e) znajomość topografii miasta;

f) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

g) znajomość obsługi programów pakietu MS Office;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja niezbędnych zadań w celu prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie;

b) opiniowanie koncepcji, projektów i warunków w zakresie transportu zbiorowego oraz lokalizacji przystanków;

c) przygotowywanie projektów organizacji ruchu w zakresie funkcjonowania linii komunikacji miejskiej (zwłaszcza w zakresie lokalizacji przystanków);

d) prowadzenie strony internetowej w aspekcie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

e) przygotowywanie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

f) współpraca przy dostosowywaniu siatki połączeń do aktualnych potrzeb;

g) prowadzenie korespondencji w zakresie Zespołu w tym rozpatrywania skarg i zgłaszanych wniosków.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Organizacji Transportu, Kraków, os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2000 zł do 2500 zł brutto.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) w przypadku posiadania kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 16-15" - w terminie do dnia: 18.09.2015 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 16-15

 

p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Organizacji Transportu (Nr. ref. 16-15)