BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista ds.Systemów Informacji Geograficznej(GIS) i Kontroli – 1 etat

(Nr ref. 06-ZZM-2015)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe geodezyjne;

c) staż pracy : minimum 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) znajomość przepisów:

- Dyrektywy INSPIRE,

-Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

- Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych do ww. ustaw

c) umiejętność zarządzania informacją, pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, w tym graficznej prezentacji danych oraz prowadzenia ich aktualizacji i edycji w systemie informacji przestrzennej-

d) znajomość struktury oraz statutu ZZM w Krakowie;

e) biegła znajomość obsługi programów: MS Office, Qgis, Esri;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4)Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)realizacja zadań mających na celu spełnienie wymogów właściwych krajowych i unijnych aktów prawnych dotyczących budowy i utrzymania systemów informacji przestrzennej;

b)tworzenie, utrzymywanie i rozwój systemów będących częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej;

c)utrzymanie, prowadzenie i aktualizowanie inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni,prowadzenie kart zarządzania obiektami i rejestr przeprowadzonych prac w oparciu o miejski system informacji przestrzennej;

d)przygotowywanie planów kontroli oraz ich realizacja ,sporządzanie protokołów, formułowanie zaleceń pokontrolnych, nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej, dłuższego sta

- praca z przewagą wysiłku umysłowego,

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie,

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3100,00 zł do 3600,00 zł brutto miesięcznie.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy-podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 06-ZZM-2015" – w terminie do dnia: 07-09-2015r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34 18 514.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor Piotr Kempf


 

 

 

INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (Nr ref. 06-ZZM-2015)