BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - 1 etat

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, mile widziane wyższe ekonomiczne

lub podyplomowe ekonomiczne,

3) znajomość ustawy o rachunkowości,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,

2) znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,

3) znajomość ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość programu finansowo–księgowego Aktyn oraz programu Płatnik

5) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału 2100,- do 2500,- w zależności od wykształcenia i stażu pracy + premia regulaminowa 20% + dodatek za wieloletnia pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa

o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

4) miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej

niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dekretowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych

2) dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych poprzez określenie: daty operacji gospodarczej, rodzaju i numeru dowodu księgowego, opisu operacji, kwoty i oznaczenia kont, których operacja dotyczy,

3) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z wymaganymi klasyfikacjami oraz ich bieżące monitorowanie pod względem zgodności z planem finansowym,

4) monitorowanie i analizowanie rozrachunków z odbiorcami, naliczanie należnych odsetek

od nieterminowo regulowanych należności, wystawianie wezwań do zapłaty,

5) sprawdzanie i porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

oraz weryfikacja ich wartości – ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia biura

7) sporządzanie na koniec roku sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków sporządzenie strat oraz informacji dodatkowej zgodnie sporządzenie wymogami odpowiednich ustaw

i rozporządzeń

8) dokonywanie rozliczeń z US, wystawianie deklaracji PIT, dokonywanie rozliczeń z ZUS, składanie deklaracji RCA i DRA

9) zawieranie umów zlecenia i umów o dzieło

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko urzędnicze

ds. księgowości” należy składać osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków

w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku do godziny 09:00

(liczy się data wpływu do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne

lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym – parter oraz na stronie internetowej.

 

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()