BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO Nr 6 W KRAKOWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent - 3/4 etatu

 

1.Wymagania formalne:

 

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

2. Wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych.

2. Znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej w administracji publicznej.

3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej.

4. Znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą.

5. Znajomość obsługi programu „Płatnik”.

6. Znajomość programu magazynowego „Spiżarnia”.

7. Biegła znajomość obsługi komputera i użytkowania pakietu Office w zakresie Word

i Excel.

8. Znajomość prowadzenia gospodarki kasowej.

9. Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Znajomość zagadnień inwentaryzacji.

11. Komunikatywność, umiejętność współpracy, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres obowiązków:

 

1. Przyjmowanie gotówki na podstawie kwitariuszy oraz bieżące odprowadzanie gotówki przyjętej do kasy na właściwy rachunek bankowy.

2. Podejmowanie gotówki z banku.

3. Sporządzanie raportów kasowych w programie ZSZO.

4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

5. Sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej.

6. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym.

7. Naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie uczniów w placówce.

8. Prowadzenie windykacji należności z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie uczniów.

9. Prowadzenie kartotek magazynowych ilościowo-wartościowych.

10. Prowadzenie ewidencji majątku w programie ZSZO.

11. Prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych.

12. Przygotowanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 Euro, zgodnie z procedurą obowiązująca w placówce.

13. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych w placówce zamówień publicznych.

14. Rozliczanie przeprowadzanych inwentaryzacji.

15. Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.

16. Sporządzanie sprawozdań, opracowań, obliczeń, zestawień zgodnie z bieżącymi potrzebami.

17. Archiwizacja dokumentów księgowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1050 ze zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w SOSW nr 6 w Krakowie.

2. Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

3. Miejsce pracy: SOSW nr 6 Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe. (W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów).

5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z pózn. zm).

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Komplet wymaganych dokumentów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent w SOSW nr 6 w Krakowie, należy składać osobiście w siedzibie SOSW nr 6 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków w terminie do dnia

(nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 31 sierpnia 2015 roku (liczy się data wpływu do SOSW nr 6).

2. Aplikacje, które wpłyną do SOSW nr 6 niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie SOSW nr 6 oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

7. Ilość etatów:

 

1. 3/4 etatu – zatrudnienie od dnia 01.10.2015 r.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

Renata Dubiel

Dyrektor SOSW

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II ( Referent 3/4 etatu)