BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14

Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 1

 


1. Wymagania formalne

Wymagania określone w art. 6 ust. 1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo:

1) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej;

2) posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 


2. Wymagania dodatkowe

1) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii,

2) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

3) podstawowa znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych , promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej,

4) znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną

5) znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

6) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

7) umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw,

8) umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków,

9) wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie, superwizje )

10) umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań,

11) znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów,

12) zarządzanie czasem oraz podejmowanie decyzji o priorytetach w zespole pracy socjalnej, w tym pracy pod presją czasu,

 

13)przygotowanie prezentacji Power Point pt. „Rola Kierownika w Zespole ds. pracy socjalnej – zadania i oczekiwania” w oparciu o materiały udostępniane przez Dział Personalny MOPS w Krakowie (ul. Józefińska 14, I piętro, pok. 106, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku). Prezentacja nastąpi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne. MOPS udostępni sprzęt do odtworzenia prezentacji. Czas trwania prezentacji: do 10 minut.

 


3. Zakres obowiązków

1) koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników zespołu,

2) nadzór nad prowadzeniem pracy socjalnej, w tym nad doborem metod i technik pracy właściwych dla sytuacji osób i rodzin objętych pomocą,

3) organizowanie i wspieranie prowadzenia pracy socjalnej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi,

4) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym, grupami i społecznościami lokalnymi, instytucjami niepublicznymi w zakresie organizowania pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz koordynację działań pracowników w tym zakresie,

5) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, zgodnie z zasadami i we współpracy z innymi pracownikami Zespołu.

6) udzielanie podległym pracownikom konsultacji w ramach wsparcia doskonalenia zawodowego,

7) organizowanie i prowadzenie edukacji pracowników,

8) zapewnienie realizacji zadań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku,

9) podejmowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w Zespole i Filii,

10) samokontrola prawidłowości wykonania własnej pracy,

11) skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

13) przedstawianie Kierownikowi Filii MOPS wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2900,00 złotych do 3200.00 złotych, dodatek funkcyjny: od 700,00 złotych do 990,00 złotych oraz dodatek motywacyjny – uznaniowy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) cv,

3) dokument poświadczający wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

4) dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

5) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dział Personalny MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. Koperta musi zawierać adnotację „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie – Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej” w terminie do dnia 24 sierpnia 2015r . Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów
1


Dyrektor Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ()