BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej/ Referat Programów Rynku Pracy

/miejsce wykonywania pracy/

 

Specjalista ds. programów – stażysta – 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/


 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202/ określonych dla stanowisk urzędniczych.

 1. Wykształcenie wyższe /licencjat lub magisterskie/.
 2. Doświadczenie zawodowe trwające minimum 6 miesięcy na stanowisku zajmującym się realizacją zadań związanych z problematyką bezrobocia, pomocy społecznej lub pracą przy obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych np. FP, PRRON, EFS, nabyte:

- w trakcie zatrudnienia,
- wykonywania innej pracy zarobkowej,
- przygotowania zawodowego lub stażu,

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Dobra znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z pózn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w tym: w szczególności organizacji stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, stypendium na kontynuowanie nauki, refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne.
 2. Znajomość KPA.
 3. Biegła obsługa programów komputerowych m.in. Pakiet Microsoft Office lub OpenOffice,
 4. Komunikatywność, umiejętność: pracy w zespole, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych-instrumentów rynku pracy,w szczególności:

 1. programu stażowego,
 2. bonu stażowego,
 3. przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 4. refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 5. prac interwencyjnych i robót publicznych,
 6. jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego,
 7. dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego 50+, 60+,
 8. stypendium na kontynuowanie nauki,
 9. przyznawanie grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
 10. udzielanie pożyczek na utworzenie miejsca pracy,
 11. udzielanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej,
 12. przyznawanie bonu na zasiedlenie,
 13. programy specjalne,
 14. umowy z agencjami zatrudnienia na doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 15. bonu zatrudnieniowego;

4. Wymagane dokumenty:


 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220, lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

5. Proponowane wynagrodzenie:


według IX kategorii, wynagrodzenie zasadnicze brutto 1.800zł – 2.100zł

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko / Specjalista ds. programów – stażysta – 1 etat

w terminie od 29.07.2015r. do 10.08.2015r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z pózn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

 

DYREKTOR

mgr Marek Cebulak

 

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat Programów Rynku Pracy

 

 

………………………………………………………………..

Specjalista ds. programów – stażysta – 1 etat

…………………………………………………………………

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 12 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 9 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 01.09.2015r. od godz.9.00 pok. nr 218 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Specjalista ds. programów - stażysta