BIP MJO - Centrum Młodzieży
DYREKTOR CENTRUM MŁODZIEŻY W KRAKOWIE, UL. KRUPNICZA 38
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Nauczyciel – instruktor w Pracowni Plastyki, Rękodzieła, Fotografii i Filmu Animowanego


1. Wymagania formalne
 

  • posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w pracowni plastycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie plastyczne pozwalające do prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora plastyki
  • posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela

 
 4. Warunki pracy i płacy: 
 

Stanowisko: nauczyciel – instruktor

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Plastyki, Rękodzieła, Fotografii i Filmu Animowanego

Okres zatrudnienia: od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. (możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony)

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN

 

5. Wymagane dokumenty: 
 

  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • kserokopie świadectw pracy
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach
  • oswiadczenie o niekaralności

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie , ul. Krupnicza 38 do 10 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczyciel–instruktor, Pracownia Plastyki, Rękodzieła, Fotografii i Filmu Animowanego

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 24 sierpnia 2015 r.

 


7. Ilość etatów
wymiar etatu etat (18/18)
 
 
 
 
Dyrektor.Bartłomiej Kocurek
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży ()