BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nauczyciel – instruktor w Akademii Twórczego Przedszkolaka


1. Wymagania formalne

  • posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w akademii przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, pedagogika przedszkolna oraz wykształcenie muzyczne pozwalające do prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora wychowania przedszkolnego
  • posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola

2. Warunki pracy i płacy:

Stanowisko: nauczyciel – instruktor

Miejsce wykonywania pracy: Akademia Twórczego Przedszkolaka

Okres zatrudnienia: od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. (możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony)

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN

 

3. Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • kserokopie świadectw pracy
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach
  • oświadczenie o niekaralności

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38 do 10 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczyciel–instruktor, Akademia Twórczego Przedszkolaka

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 24 sierpnia 2015 r.

 


7. Ilość etatów
wymiar etatu: 10/18
Dyrektor Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży ()