BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR 

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zarządu – 1 etat

(Nr ref. 03-ZZM-2015)


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,

c) staż pracy: minimum 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku w obszarze zamówień publicznych

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) Ukończone kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

b) Znajomość przepisów z zakresu :

 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.);

 - Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 2005 nr 14 poz.114 z późn. zm.);

 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);

 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267 z późn. zm.);

 - Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

c) znajomość:

 - Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 256, poz. 1804 z późn. zm.)

- Statutu ZZM stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. oraz wynikających z niego zadań i zagadnień merytorycznych,

d) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

f) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie, odpowiedzialność, bezstronność

g) dyspozycyjność

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a) kompleksowa obsługa ZZM w zakresie regulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych;

b) koordynowanie i prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych w ZZM, tworzenie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji przetargowej;

c) koordynowanie czynności komórek organizacyjnych związanych z realizacją zamówień publicznych w ZZM;

d) opracowanie rocznego planu zamówień ZZM i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;

e) prowadzenie czynności związanych z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Urzędzie Zamówień Publicznych;

f) sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych;

g) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych oraz zbioru dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień publicznych;

h) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Przetargowych;

i) przygotowywanie materiałów dla Komisji Przetargowych na sesję otwarcia ofert i wyboru wykonawców, sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z przedmiarem i SIWZ;

j) obsługa techniczna komisji przetargowych i sądów konkursowych;

k) przygotowywanie umów z wykonawcami;

l) nadzór nad możliwością wprowadzania zmian do umów w sprawach dotyczących zamówienia publicznego, w świetle zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym również weryfikacja i monitorowanie faktu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia;

m) prowadzenie Głównego Rejestru Umów i Aneksów, prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umów i terminowego wykonania umów;

n) uczestniczenie w przygotowaniu materiałów arbitrażowych;

o) przechowywanie i zabezpieczanie materiałów, dotyczących udzielonych zamówień publicznych;

p) doradztwo i udzielanie informacji pracownikom ZZM z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

 

5. Warunki pracy i płacy

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat;

b)Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. W. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3300 zł do 3800 zł brutto miesięcznie na 1 etat.

 

6. Wymagane dokumenty

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 03-ZZM-2015" - w terminie do dnia: 07.08.2015 r.

Decyduje data wpływu do ZZM.

 

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZZM ul. Za Torem 22,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 257 00 72

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor Piotr Kempf


INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (Nr ref. 03-ZZM-2015)