BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Inspektor w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – Zespół ds. Sponsoringu – 1 etat

Nr ref. 01/2015


 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. 2014, poz. 1202),

b)    Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek Zarządzanie i Marketing,

a)    Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata stażu pracy na podobnym stanowisku.

b)    Dobra znajomość języka angielskiego.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej.

2.     Znajomość przepisów:

a)    ustawy o samorządzie gminnym,

b)    ustawy o pracownikach samorządowych,

c)     ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d)    ustawy o finansach publicznych,

e)    ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

3.   Umiejętność  praktycznej  interpretacji  przepisów  prawnych  w  w/w zakresie,

4.   Znajomość zagadnień szeroko pojętego marketingu, sponsoringu, promocji i zasad PR,

5.   Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,

6.   Znajomość zagadnień związanych z organizacją eventów i imprez sportowych.

7.   Znajomość zagadnień związanych ze sponsoringiem sportu.

8.   Gotowość do pracy w weekendy.

9.   Biegła znajomość obsługi programów MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

10. Prawo jady kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodów osobowych (na terenie miasta oraz w długich trasach).

11. Dobra znajomość drugiego języka obcego (np. niemieckiego lub francuskiego lub włoskiego).

12. Obsługa programów graficznych.

13. Umiejętność szybkiego uczenia się.

14. Komunikatywność.

15. Operatywność.

16. Samodzielność.

17. Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Opracowanie i realizacja planów pozyskiwania sponsorów dla imprez i wydarzeń realizowanych przez ZIS (przygotowanie ofert sponsorskich, prowadzenie rozmów, spotkań z potencjalnymi sponsorami).

2.      Monitorowanie otoczenia biznesowego, planowanie działań sponsoringowych.

3.      Przygotowanie, koordynacja i rozliczanie działań sponsoringowych (w tym m.in. negocjacje świadczeń i monitoring ich realizacji).

4.      Merytoryczne opracowywanie ofert ogólnych, wycena pakietów sponsoringowych na podstawie dostępnych narzędzi i danych.

5.      Tworzenie baz danych sponsorów i partnerów biznesowych.

6.      Przygotowanie indywidualnych ofert projektów oraz rozwiązań dla klientów.

7.      Współpraca z Zespołami Marketingu (IOM) i Organizacji Imprez Sportowych (IOI) i wsparcie podczas imprez sportowych.

8.      Uczestnictwo w konferencjach, targach i spotkaniach branżowych.

9.      Serwis posprzedażowy m.in. raportowanie działań przeprowadzonych na rzecz sponsora w oparciu o dostarczone przez Dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych (IO) materiały.

10.    Współpraca z Zespołami Marketingu (IOM) i Organizacji Imprez Sportowych (IOI) przy przygotowaniu materiałów promocyjnych.

11.    Przygotowywanie sprawozdań notatek służbowych ze spotkań biznesowych.

12.    Merytoryczne przygotowywanie prezentacji dla klientów.

13.    Budowanie bazy informacji na temat potencjalnych klientów.

14.    Nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z klientami.

15.    Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie swojej działalności, w tym z agencjami reklamowymi, wydawnictwami, firmami poligraficznymi.

16.    Uczestnictwo podczas organizowanych wydarzeń, w tym imprez sportowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)    wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)    pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)     płaca zasadnicza od 2 000,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 01/2015" - w terminie do dnia 07.08.2015r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

8. Ilość etatów
1 etat

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

                                                                                  

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie 01/2015